Review Of Armenian Studies - Sayı / Issue: 39

Review Of Armenian Studies

Sayı : 39
Yıl : 2019
Fiyat : 36.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

Her zaman olduğu gibi dergimizin 39’uncu sayısına “Facts and Comments” (“Olaylar ve Yorumlar”) başlıklı makale ile başlıyoruz. Bu makale Ocak-Temmuz 2019 arasındaki dönemde Ermenistan’la ilgili iç ve dış gelişmeleri ele almaktadır. Bu dönemde Nikol Paşinyan elde ettiği güçlü seçim zaferi sonrasında Ermenistan Başbakanı olarak konumunu sağlama almıştır. Paşinyan elde ettiği zafer sonrasında kabinesini oluşturmuş ve bakanlıkların sayısını azaltmıştır. Diaspora Bakanlığının kapatılması ve işlevlerinin Başbakanlık tarafından devralınması konusunda bastırması Diasporadan ciddi eleştirilerin gelmesine sebep olmuştur. Ancak tüm eleştirililere rağmen kendisi bu kararı uygulamaya koymuştur. Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın tutuklanması ve yargılanması, Paşinyan ile Koçaryan ve iki tarafın destekçileri arasında bir güç savaşına dönüşmüştür. Dış ilişkilerde Ermenistan Rusya ile Batılı ortakları arasında çok ince bir çizgide ilerlemeye çalışmıştır. Genel anlamda reformcu gündemine rağmen Ermeni hükümeti Türkiye ile ikili ilişkilerin olmayışının suçunu basmakalıp savlara dayalı olarak Türkiye’ye atmış ve önkoşullarının olmadığını iddia etmiştir. Bu sebeple Türkiye-Ermenistan ilişkileri söz konusu olduğunda, Paşinyan hükümeti şu zamana kadar eski Ermeni hükümetlerine benzer bir şekilde tavır sergilemiştir.

Armand Sağ, “Rewriting History And Passing Blame: A Comparative Study Between The Katyń Massacres (1940) And The Armenian Relocation (1915)” (“Tarihin Tekrar Yazılması ve Suçun Başkasının Üzerine Atılması: Katyń katliamları (1940) ve Ermeni Sevk ve İskânı (1915) Arasında Karşılaştırmalı Bir Çalışma”) başlıklı makalesinde Polonya’daki Katyń katlimaları (1940) ile Osmanlı İmparatorluğundaki Ermeni Sevk ve İskanı (1915) arasındaki karşılaştırmalı bir vaka incelemesi sunmaktadır. Sağ; çalışmasında, kabahatlerin ve mezalimlerin örtbas edildiği ve suçun hedef seçilen düşmanlara atıldığı bir ulus inşası süreci bağlamında, Sovyetler Birliğinin Katyń katliamlarını kullanış şekliyle militan milliyetçi Ermenilerin Ermeni sevk ve iskanı sırasında vuku bulan olayları kullanış şekli arasında benzerlikler tespit etmektedir. Bu şekilde hem Sovyetler Birliği hem de militan milliyetçi Ermeniler, kendi çıkarlarına uygun olacak şekilde, geçmiş olayların “alternatif” versiyonlarını kullanarak tarihin yeninde yazımı sürecini devreye sokmuşlardır. Sağ, Sovyetler Birliğinin çökmesi sebebiyle Katyń’in sistematik bir şekilde örtbas edilmesinin bir son bulduğunu, ancak militan milliyetçi Ermeni grupların ve Ermenistan’ın Ermeni sevk ve iskanı konusundaki olguları çarpıtarak Türkleri düşman olarak belirleyen çatışmacı ulus inşası sürecini devam ettirdiğini belirtmektedir.

Pulat Tacar, "Keys for a Legal Assessment of Genocide Recognition Demands and Reparation Claims of Armenians" ("Ermeniler Tarafından Ortaya Atılan Soykırım İddialarının Tanınması ve Tazminat Taleplerinin Hukuki Değerlendirmesine İlişkin Esaslar") başlıklı makalesinde Ermeni soykırımı iddialarının ve bu iddialara bağlı olarak yapılan tazminat taleplerinin hukuki sonuçlarını kapsamlı bir şekilde değerlendirmektedir. Yazar; soykırım iddialarının, yüzyıl öncesinin olaylarını soykırım olarak nitelendirebilmek için günümüzün hukuki kavramlarını ve kurallarını kullanan kafa karıştırıcı savlara dayandığını ve soykırımın nasıl tespit edilmesi gerektiğiyle ilgili hukuki kıstasları görmezden geldiğini belirtmektedir. Daha basitçe belirtmek gerekirse, soykırım iddiaları 1948 BM Soykırım Sözleşmesinin standartlarına uymamaktadır. Tacar; soykırım iddialarını sürdüren grupların bu yasal zayıflığı telafi edebilmek için alternatif yöntemlere kullanmaya çalıştıklarını, örneğin bağlayıcı olmayan hukuki belgelere veya taslak antlaşmalara işaret ettiklerini, bunların ise söz konusu grupların emellerinin gerçekleştirilmesinde başarısız olduğunu belirtmektedir. Yazar soykırım iddialarıyla ilgili tazminat taleplerinin de benzer bir şekilde zayıf hukuki temeller üzerine oturtulduğunun altını çizmektedir. Soykırım meselesinde Türk tarafı hukuki konularda bariz bir üstünlüğe sahip olsa da Tacar; Türk hükümetine, akademi dünyasına ve sivil toplum örgütlerine, üçüncü taraflara neden soykırım iddialarını ve ilgili tazminat taleplerini reddettikleri konusunda daha etkin açıklamaları için uyarıda bulunmaktadır.

Ramila Bahlul Dadashova, “Measures Of The UN Security Council Against International Terrorism And Globally Threatening Armenian Terrorism” (“BM Güvenlik Konseyi'nin Uluslararası Terörle Mücadele Önlemleri ve Küresel Tehlike Arz Eden Ermeni Terörizmi”) başlıklı makalesinde uluslararası toplumun terörizme yaklaşımı konusunda genel bir çerçeve çizmek için Birleşmiş Milletler nezdinde kabul edilen birtakım antlaşmalar, hükümler ve kararlar sıralamaktadır. Dadashova aynı zamanda çeşitli yazarların eserlerinden faydalanarak okuyucuya “terörizmin” ne anlama geldiğiyle ilgili genel bir kavrayış elde etmelerini amaçlamaktadır. Bilindiği üzere terörizmin anlamı konusunda uluslararası bir mutabakat bulunmamaktadır ve bu terörizme karşı sürdürülen uluslararası çabaları sekteye uğratmaktadır. Dadashova, terörizm kavramıyla ilgili uluslararası ve tanımsal çerçeveyi kullanarak Ermenistan’ın ve bu ülkeyle bağlantılı militan grupların terörizm olarak sınıflandırılabilecek faaliyetlere giriştiklerini savunmaktadır. Yazar Ermenistan’ın terörizmi bir devlet politikası olarak kullanması sebebiyle bu zamana kadar uluslararası toplum tarafından yaptırıma maruz bırakılmadığını belirtmektedir. Bunun ise hem Türkiye hem de Azerbaycan Türkleri açısından modern tarih boyunca trajik sonuçları olmuştur.

İyi okumalar dileği ile ve saygılarımızla,

Editör

İçindekiler

Contributors (Yazarlar): p. 5

 

Editorial Note (Editörün Notu): p. 7

 

ARTICLES (MAKALELER): p. 9

Alev KILIÇ - “Facts and Comments” (“Olaylar ve Yorumlar”): p. 9 (Editorial / Başyazı)

Armand SAĞ - “Rewriting History And Passing Blame: A Comparative Study Between The Katyń Massacres (1940) And The Armenian Relocation (1915)” (“Tarihin Tekrar Yazılması ve Suçun Başkasının Üzerine Atılması: Katyń katliamları (1940) ve Ermeni Sevk ve İskânı (1915) Arasında Karşılaştırmalı Bir Çalışma”): p. 37 (Research Article / Araştırma Makalesi)

Pulat TACAR - "Keys for a Legal Assessment of Genocide Recognition Demands and Reparation Claims of Armenians" ("Ermeniler Tarafından Ortaya Atılan Soykırım İddialarının Tanınması ve Tazminat Taleplerinin Hukuki Değerlendirmesine İlişkin Esaslar"): p. 69 (Other / Diğer)

Ramila Bahlul DADASHOVA - “Measures Of The UN Security Council Against International Terrorism And Globally Threatening Armenian Terrorism” (“BM Güvenlik Konseyi'nin Uluslararası Terörle Mücadele Önlemleri ve Küresel Tehlike Arz Eden Ermeni Terörizmi”): p. 101 (Research Article / Araştırma Makalesi)

Yazarlar

Alev KILIÇ

Armand SAĞ

Pulat TACAR

Ramila Bahlul DADASHOVA