Ermeni Araştırmaları - Sayı / Issue: 55

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 55
Yıl : 2016
Fiyat : 17.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

EDİTÖRÜN NOTU

Dergimizin bu sayısında Ermeni sorununun çeşitli yönlerini ele alan yazılar bulunmaktadır.

Olaylar ve Yorumlar 2016 yılının Eylül, Ekim ve Kasım aylarında Türkiye-Ermenistan ilişkilerini,  Türkiye’nin Karabağ Sorunun çözümüne katkıda bulunma girişimlerini, Almanya Parlamentosunun Ermeni soykırım iddialarını kabul eden kararının iki ülke ilişkilerine olumsuz etkilerini, Fransa’da Ermeni soykırımını inkâr edenlerin cezalandırılmasını öngören bir kanun kabul ettirme sürecini ve son olarak da Ermeni soykırım iddiaları konusunda çevrilmiş uzun metrajlı filmleri incelemektedir.

Pulat Tacar Fransa’da Soykırım Sucunun İnkârını Cezalandırma Yasasının Gerekçesine Yüklenen Virüs başlıklı yazısında 2012 yılında Ermeni soykırımını inkâr edenlerin cezalandırılmasına ilişkin bir kanunun, ifade özgürlüğüne aykırı b ulunarak Anayasa Konseyi tarafından iptal edilmesine rağmen, Cumhurbaşkanı Hollande’ın iç siyaset hesaplarıyla, cezalandırmayı dolaylı yollardan gerçekleştirilmesine çalışan bir kanunun kabul edilmesine verdiği destek ele alınmaktadır.

Tolga Başak İngiliz Belgeleriyle Mondros Mütarekesi ve Ermeni Sorunu yazısında Altı Vilayet ve Kilikya’dan oluşacak büyük bir Ermenistan kurulması beklentisi içinde olan Ermenilerin Mondros Mütarekesi hükümlerini bunu yansıtmadığı için hayal kırıklığı yaşadıklarını anlatmaktadır.

İhsan Burak Bilecikli,  Anadolu’da Bir Amerikalı Misyoner: Frederick Davis Gren ve Ermeni Meselesi başlıklı yazısında bu misyonerin Van’da kaldığı dört yıl içinde Sason Bölgesindeki Ermeni olaylarını inceleyerek bu konudaki düşüncelerini Osmanlı v e İslam Karşıtı değerlendirmelerle kitaplarına yansıttığını anlatmaktadır.

Belgelerde Bitlis ve Çevresindeki Ermeni İsyanlarında Fransa’nın Rolü yazısında M. Törehan Serdar, Ermeni Taşnak-Hoybun teşkilatının, 1924-1930 yıllarında Doğu Anadolu’da gerçekleştirdiği terör eylemlerine Fransa’nın verdiği destek tartışılmaktadır.

Aram Andonyan adındaki bir Osmanlı Ermenisi 1920 yılında  “Naim Bey’in Anıları – Ermenilerin Tehcir ve Katline dair Türk Resmi Belgeleri” başlığını taşıyan kitabında Talat Paşa’nın Ermenilerin ortadan kaldırılmasına dair emirleri içerdiğini iddia ettiği bazı telgraflarının suretleri veriliyordu. Bu kitap ve içindeki sahte telgraflar yıllarca Ermeni soykırımının kanıtı olarak kabul edildi.  1983 yılında Şinasi Orel ve Şevket Yuca, Osmanlı Arşivlerinde uzun süren çalışmaları sonucunda Andonyan’ın kitabında yer alan telgrafların sahteliğini kuşkuya yer bırakmayacak bir şekilde kanıtladılar ve bu husustaki bulgularını 1983 yılında “Talat Paşa’ya Atfedilen Telgrafların Gerçek Yüzü” başlığı ile yayınladılar.  Bu kitaptan sonra Ermeni ve Ermeni yanlısı yazarların Andonyan’ın yayınladığı sözde belgelere atıfta bulunmamaya başladıkları görüldü. 33 yıl kadar sonra Taner Akçam bu yıl  “Naim Efendi’nin Hatıratı ve Talat Paşa Telgrafları – Krikor Gergeryan Arşivi” başlıklı bir kitap yayınlayarak Andonyan’ın kitabında yer alan belgelerin doğru olduğu iddia etti.

Tarafımızca kaleme alınan “Aram Andonyan, Naim Efendi ve Talat Paşa Telgrafları Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı yazımızda Akçam’ın kitabında ileri sürülen hususları ele alarak bunları ayrıntılı bir şekilde incelemekteyiz. Akçam’ın kitabı, Orel ve Yuca tarafından Naim-Andonyan belgelerine yöneltilen temel itirazlara (sahte imza, Osmanlı bürokrasisinin kullanmadığı kağıt tipi, kronolojik tutarsızlıklar vs) tatmin edici açıklamalar getirememekte ve bu itirazların birçoğunu görmezden gelmektedir. Bu çalışmamızda da görüleceği üzere Akçam’ın kitabı, Naim-Andonyan belgelerinin otantikliği üzerindeki tartışmada güvenilir bir kaynak olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. 

İçindekiler

İÇİNDEKİLER
(CONTENTS)
Sayfa
Yazarlar ........................................................................................................................................................5
(Contributors)
Editörün Notu...........................................................................................................................................7
(Editorial Note)
MAKALELER.............................................................................................................................................9
(ARTICLES)
Olaylar ve Yorumlar ..........................................................................................................................9
(Facts and Comments)
Ömer E. LÜTEM
Fransaʼnın Soykırımı Suçunun İnkârını Cezalandırma
Yasasının Gerekçesine Yüklenen Virüs ................................................................................39
(A Virus Hidden in the Rationale of Franceʼs Law
Criminalizing Genocide Denial)
Pulat TACAR
İngiliz Belgeleriyle Mondros Mütarekesi ve Ermeni Sorunu.........................................63
(Mudros Armistice and Armenian Question in the Light of British Documents)
Doç. Dr. Tolga BAŞAK
Anadoluʼda Bir Amerikalı Misyoner:
Frederick Davis Greene ve Ermeni Meselesi ..................................................................137
(An American Missionary in Anatolia:
Frederick Davis Greene and Armenian Question)
Yrd. Doç. Dr. İhsan Burak BİRECİKLİ
Belgelerde Bitlis ve Çevresindeki Ermeni İsyanlarında Fransaʼnın Rolü.............175
(The Role of France in the Armenian Revolts in and Around Bitlis)
Öğr. Gör. M. Törehan SERDAR
KİTAP TAHLİLİ.....................................................................................................................................215
(BOOK REVIEW)
Aram Andonyan, Naim Efendi ve
Talat Paşa Telgrafları Üzerine Bir Değerlendirme ..........................................................215
(An Analysis on Aram Andonian, Naim Efendi and the Talat Pasha Telegrams)
Ömer Engin LÜTEM
YAZIM KURALLARI ..........................................................................................................................241
(STYLE SHEET)

Yazarlar