Ermeni Araştırmaları - Sayı / Issue: 67

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 67
Yıl : 2020
Fiyat : 36.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

Dergimizin 2020 yılındaki son sayısı olan 67. sayısında; 1 başyazı, 4 araştırma makalesi ve 1 kitap incelemesi yer almaktadır. Diğer sayılarda olduğu gibi Ermenistan’ın iç ve dış dinamiklerinde ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde Ağustos-Aralık 2020 ayları arasındaki gelişmeler, Alev Kılıç’ın kaleme aldığı “Olaylar ver Yorumlar” başlıklı başyazıda ele alınmaktadır. Ele alınan bu dönem Ermenistan bakımından felaket olarak nitelendirilebilecek gelişmelere sahne olmuştur. Kılıç makalesinde Covid-19 salgını, kötüye giden ekonomik tablo, artan milliyetçilik ve Ermenistan’ın saldırıları sonucunda çıkan savaş etraflı şekilde ele almıştır.

67. sayının ilk araştırma makalesi, Taner Aslan’ın “Van Ermeni Murahhasa Vekili Altcıyan Kirkor’un Lahiyası Üzerine Bazı Düşünceler” başlıklı makalesidir. Aslan, Van Murahhasa Vekili Altcıyan Kirkor’un Ermeni Komitacıların Anadolu’da yürüttükleri faaliyetler hakkında Van teftiş heyetine yazdığı raporu ele almaktadır. Altcıyan Kirkor’un raporunda yönelttiği iddialar emniyet arşiv kayıtları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kendisinin Ermeniler adına raporda belirttiği isteklerine bakıldığında, topluluğun esas sorunlarına yönelik olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu sayıda yer alan ikinci araştırma makalesi, “Tarihten Günümüze Borçalı Bölgesine Ermeni İddiaları ve Bölgenin Türk(Azerbaycanlı) Ahalisi” başlığıyla Samira Habbibayli’nin yazdığı makaledir. Habibbayli bu makalesinde Borçalının siyasi tarihine ve demografik yapısındaki değişimlere ışık tutmaktadır.

“Sovyetler Birliği’nde Milli Marşlar Üzerinden Komünizm Propagandası: Ermenistan Üzerine İnceleme” başlıklı üçüncü araştırma makalesi Derya Karaburun Doğan, Mehmet Ali Gazi ve Caner Çakı tarafından yazılmıştır. Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinde milli marş üzerinden nasıl komünizm propagandası yapıldığına dair disiplinler arası bir çalışmadır. 

Dördüncü araştırma makalesi, Ömer Çakmak tarafından yazılan “On Yedinci Yüzyılda Osmanlı Topraklarında Bir Tüccar Grubu: Agulisli Ermeni Tüccarlar” başlıklı makaledir. Makalenin yazarı Ömer Çakmak, Ermeni tüccarların Osmanlı’daki ticari faaliyetlerine ve bu faaliyetleri sırasında yaşadıkları sorunlar hakkında Osmanlı mercileri nezdinde yaptıkları başvurulara odaklanmaktadır. Osmanlı devletinde Ermeni toplumumun ticari yaşayışı hakkında yol gösterici nitelikte bir çalışmadır.

Son olarak, 67. Sayımızda Oğuzhan Er tarafından incelemesi yapılan bir kitap tahlili bulunmaktadır. Er, Yıldız Deveci Bozkuş’un 2020 yılında çıkan “19.Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni Entelektüeller” başlıklı kitabını değerlendirmektedir.

Tüm okurlarımıza keyifli okumalar dileriz.

İçindekiler

BAŞYAZI (EDITORIAL)
Olaylar ve Yorumlar 
(Facts and Comments)
Alev KILIÇ
 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ (RESEARCH ARTICLES)
Van Ermeni Murahhasa Vekili Altcıyan Kirkorʼun Layihası Üzerine Bazı Düşünceler
(Some Thoughts on the Report of the Van Armenian Delegate Altcıyan Kirkor)
Taner ASLAN
Tarihten Günümüze Borçalı Bölgesine Ermeni İddiaları ve Bölgenin Türk (Azerbaycanlı) Ahalisi
(Armenian Claims on the Borchali Region from History to Present times and the Turkish (Azerbaijani) People of the Region)
Samira HABİBBAYLİ
Sovyetler Birliği'nde Milli Marşlar Üzerinden Komünizm Propagandası: Ermenistan Üzerine İnceleme
(The Communism Propaganda Through the National Anthems in the Soviet Union: A Study on Armenia)
Derya KARABURUN DOĞAN - Mehmet Ali GAZİ - Caner ÇAKI
On Yedinci Yüzyılda Osmanlı Topraklarında Bir Tüccar Grubu: Agulisli Ermeni Tüccarlar
(A Merchant Group in Ottoman Territories in Seventeenth Century: Armenian Merchants from Agulis)
Ömer ÇAKMAK

 

KİTAP TAHLİLİ (BOOK REVIEW)
“19.Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğuʼnda Ermeni Entelektüeller” Başlıklı Kitabın Tahlili
(Review of the Book Titled “Armenian Intellectuals in the Ottoman Empire in the 19th Century”)
Oğuzhan ER