Ermeni Araştırmaları - Sayı / Issue: 68

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 68
Yıl : 2021
Fiyat : 45.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

Dergimizin 2021 yılındaki ilk sayısı olan 68. sayısında; 1 başyazı, 3 araştırma makalesi ve 1 kitap incelemesi yer almaktadır. Diğer sayılarda olduğu gibi Ermenistan’ın iç ve dış dinamiklerinde ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde Aralık 2020-Nisan 2021 tarihleri arasındaki gelişmeler, Alev Kılıç’ın kaleme aldığı “Olaylar ver Yorumlar” başlıklı başyazıda ele alınmaktadır. Ele alınan dönemde Ermenistan’ın Karabağ yenilgisinin ardından içine girdiği kriz ortamı değerlendirilmektedir.

68. sayıda yer alan ilk araştırma makalesi, Nevzat Sağlam tarafından kaleme alınan “Samsun Ve Civarında Ermeni Ve Rumların Faaliyetleri (1880-1920).” başlıklı makaledir. Sağlam, arşiv belgelerinden yola çıkarak Samsun ve çevresinde Ermeni çeteleri tarafından gerçekleştirilen eylemleri değerlendirmektedir. Sağlam’ın ulaştığı bilgilere bakılarak Osmanlı Devletinin Sevk ve İskân Kanunu kararını hangi çerçevede aldığı daha rahat anlaşılabilmektedir.

Dergide yer alan ikinci araştırma makalesi, Erdi Öztürk tarafından yazılan “Mıhitar Goş’un Kanunnamesi Ve Orta Çağ Ermeni Toplumunda ‘Ötekiler’ Üzerine Bir İnceleme” başlıklı makaledir. Öztürk, literatürde pek fazla incelenmeyen Mıhitar Goş’un Kanunnamesinden yola çıkarak, Ermeni toplumunun ortaçağ dönemindeki yaşantısına ışık tutmaktadır.

“Ermeni Terör Örgütlerinin Güney Kafkasya’da Gerçekleştirdikleri Faaliyetler: 1905-1906” başlıklı üçüncü araştırma makalesi Burçin Hafize Tarcan tarafından yazılmıştır. Tarcan, çalışmasında hem Azerbaycanlı yazarların hem de Ermeni yazarların görüşlerine yer vererek, karşılaştırmalı bir tahlil ile 1905-1906 yılları arasında Kafkasya’da gerçekleşen olaylara genel genel bir çerçeve çizmeye çalışmıştır.

Son olarak, 68. sayımızda İlahe Memmedli tarafından incelemesi yapılan bir kitap tahlili bulunmaktadır. Memmedli, Mir Möhsün Nevvab’ın “1905-1906 Yıllarında Ermeni-Müslüman Çatışması” başlıklı kitabının 2020 yılında Ali Asker ve Serap Bozpolat Ayan tarafından yapılan Türkiye Türkçesindeki çevirisini değerlendirmektedir.

Tüm okurlarımıza keyifli okumalar dileriz.

İçindekiler

BAŞYAZI 

(Editorial)

OLAYLAR VE YORUMLAR (Facts and Comments)

Alev KILIÇ

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ

(Research Articles)

Samsun ve Civarında Ermeni ve Rumların Faaliyetleri (1880-1920) 

(The Activities of Armenians and Greeks Around Samsun (1880-1920))

Nevzat SAĞLAM

 

Mıhitar Goşʼun Kanunnamesi ve Orta Çağ Ermeni Toplumunda ʻÖtekilerʼ Üzerine Bir İnceleme

(The Law Code by Mkhitar Gosh and Analysis on the “Others” in the Medieval Armenian Community)

Erdi ÖZTÜRK


Ermeni Terör Örgütlerinin Güney Kafkasyaʼda Gerçekleştirdikleri Faaliyetler: 1905 1906

(Activities of Armenian Terrorist Organizations in South Caucasus: 1905-1906)

Burçin Hafize TARCAN

 

KİTAP TAHLİLİ

(Book Review)

Mir Möhsün Nevvabʼın Kaleminden 1905-1906 Yıllarında Ermeni-Müslüman Çatışması 

Armenian-Muslim Conflict Between 1905 and 1906 Written by Mir Mohsun Nevvab)

İlahe MEMMEDLİ

Yazarlar

Alev KILIÇ 

Nevzat SAĞLAM

Erdi ÖZTÜRK

Burçin Hafize TARCAN

İlahe MEMMEDLİ