Review Of Armenian Studies - Sayı / Issue: 44

Review Of Armenian Studies

Sayı : 44
Yıl : 2021
Fiyat : 0.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

Her zaman olduğu gibi dergimizin 44’üncü sayısına da “Facts and Comments” (“Olaylar ve Yorumlar”) başlıklı makale ile başlıyoruz. Bu makale Ermenistan’ın iç ve dış dinamiklerinde ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde Temmuz-Aralık 2021 ayları arasındaki gelişmeleri ele almaktadır. 20 Haziran erken seçimlerinden zaferle çıkmasına rağmen, Ermenistan Parlamentosunda küçük fakat sesini duyuran muhalefet ve militan yandaşları Başbakan Nikol Paşinyan’ın hareket serbestisini kısıtlayan bir güç olmuştur. İç siyasetteki söz konusu karşıtlığa ve dış siyasette birden çok önemli aktörü aynı anda idare etmeyi gerektiren karmaşıklığa rağmen Paşinyan göreceli bir başarı elde etmiş ve usta ve popülist bir politikacı olduğunu kanıtlamıştır. Ancak Paşinyan’ı zorlu bir görev beklemektedir: refah ve istikrarı gerçekleştirebilmek için, sinsice saati geriye döndürme çabasından vazgeçip, aldığı teşvik ve cesaretlendirmeleri bir kenara bırakıp, Karabağ gerçeğinin kabulünü halkına anlatabilmek. Bu görevin zorluğu Ermenistan’ın oyalama ve erteleme politikasından anlaşılmaktadır. Bu politika, Azerbaycan’ın zaferi ile sonuçlanan 2020 Karabağ Savaşı sonrasında halen Rus barış gücü askerlerinin koruması altında olan Karabağ’ın henüz Azerbaycan’a iade edilmemiş kesiminde işgalini sürdürebilmesini sağlamaktadır. Bölgenin değişen koşulları bölgesel işbirliği ve istikrarın gerçekleşmesi yolunda bugüne kadar görülmemiş olanaklar yaratmıştır. Ne yazık ki, aksi yöndeki açıklamalarına rağmen Ermenistan’ın; önemsenmek ve ödüllendirilmek üzere yükselen güçlere biat etme ve Türkiye ile ihtilafta bulunan taraflara hizmet sunma geleneğini devam ettirdiği anlaşılmaktadır.

Metin Işık, Mustafa Karaca ve Caner Çakı, “The Election Propaganda In Armenia Under The Rule Of The Communist Party Of Armenia” (“Ermenistan Komünist Partisi’nin İktidarında Ermenistan’da Seçim Propagandası”) başlıklı makalelerinde göstergebilimci Charles William Morris’ın göstergebilim kavramlarını kullanarak Sovyet Ermenistan dönemine ait birtakım posterleri incelemekte ve bu posterlerdeki sembolleri ve mesajları ortaya çıkarmaktadır. Çalışmanın arka planını oluşturabilmek için yazarlar; demokratik ve otoriter rejimlerin seçim düzenleme amaçlarını karşılaştırmakta, propaganda ve otoriter rejimlerle ilgili konulara değinen çalışmaların literatür taramasını sunmakta ve kısa ve öz bir şekilde göstergebilimsel yaklaşımın kilit hususlarını açıklamaya çalışmaktadır. Yazarlar, Sovyetler Birliğinin seçimleri şu ihtiyaçlar çerçevesinde düzenlediğini ortaya çıkarmaktadır: Sovyetler Birliği genelinde ve Sovyet Ermenistan özelinde halkın farklı veya karşıt siyasi fikirler üretmesini engellemek, halkın rejim ilkelerine sadakat kıstasına dayalı bir şekilde rejim tarafından seçilen adayanların yarıştığı seçimlere katılmasını sağlayarak kendisini meşrulaştırmak ve Soğuk Savaş’taki rakiplerine Birliğin halk desteğine sahip güçlü bir siyasi oluşum olduğunu göstermek.

Salih Tunç, “Armenians In The 1908 Trabzon Elections” (“1908 Trabzon Seçimlerinde Ermeniler”) başlıklı makalesinde arşiv araştırması ve Trabzon’daki Fransız konsolosluğunun ilgili raporlarını kullanarak 1908 seçimlerinin Trabzon halkı ve Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkilerinin değerlendirmektedir. Tunç’un değerlendirmesi, 1908 seçimlerinin, mebus olarak seçilen adaylar yüzünden Müslüman ve gayri-Müslim ahali arasında ciddi tartışmalara yol açtığını ortaya çıkarmaktadır. İstanbul Ermeni Patrikhanesi, Trabzon Ermeni Başpiskoposluğu ve Ermeni Devrimci Federasyonu tarafından adaylara karşı çeşitli suçlamalar ve itirazlar ortaya atıldığı anlaşılmaktadır. Ancak suçlamaların ve itirazların temelsiz olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca seçim tartışmaları; Ermeni Kilisesi ile Taşnak Partisi arasındaki güç mücadelesini, gayri-Müslim ahalinin arzuladıkları seçim hedeflerinin elde edememiş olmaktan dolayı duyduğu memnuniyetsizliği ve Osmanlı İmparatorluğu içerisindeki çeşitli aktörlerin bakış açılarındaki farklılıkları ortaya çıkarmıştır.

Erdi Öztürk, “The Law Code Of Mkhitar Gosh And Analysis On The “Others” In The Medieval Armenian Community” (“Mıhitar Goş’un Kanunnamesi Ve Orta Çağ Ermeni Toplumunda ‘Ötekiler’ Üzerine Bir İnceleme”) başlıklı makalesinde, Mıhitar Goş’un meşhur Kanunnamesi üzerinden Anadolu’daki Orta Çağ Ermeni toplumu ve Ermeni-Türk ilişkilerine ışık tutmaktadır. Önde gelen bir Ermeni akademisyen ve din ve devlet adamı olan Goş, kanunnamesini Ermeni halkına hem ruhani hem de dünyevi bir yol gösterici olması için yazmıştır. Goş kanunnamesini hem kendi halkının hem de diğer Hristiyan halkların kaynaklarından ilham alarak hazırlamıştır. Goş; halkının yabancılarla, özellikle de Anadolu’da hakimiyet kurmuş olan Müslüman Türklerle olan etkileşiminin ve ilişkilerinin Hristiyan Ermeni kimliğini aşındıracağından endişelenmiştir. Bu sebeple Goş, kanunnamesi üzerinden halkının “ötekiler” olarak algılananlarla etkileşimini ve ilişkilerinin sınırlandırmak istemiştir. Ancak Goş’un çabalarına rağmen Ermenilerin Orta Çağ boyunca “ötekilerle” etkileşime girmeye ve onlardan etkilenmeye devam ettiği anlaşılmaktadır.

İyi okumalar dileği ile ve saygılarımızla,

Editör

İçindekiler

Yazarlar: s. 5

Editörün Notu: s. 7

MAKALELER: s. 9

Alev KILIÇ - “Facts and Comments” (“Olaylar ve Yorumlar”) - s. 9 (Başyazı)

Metin IŞIK - Mustafa KARACA - Caner ÇAKI - “The Election Propaganda in Armenia under the Rule of the Communist Party of Armenia” (“Ermenistan Komünist Partisiʼnin İktidarında Ermenistanʼda Seçim Propagandası”): s. 53 (Araştırma Makalesi)

Salih TUNÇ - “Armenians in the 1908 Trabzon Elections” (“1908 Trabzon Seçimlerinde Ermeniler”): s. 83 (Çeviri)

Erdi ÖZTÜRK - “The Law Code of Mkhitar Gosh and Analysis on the “Others” in the Medieval Armenian Community” (“Mıhitar Goşʼun Kanunnamesi ve Orta Çağ Ermeni Toplumunda ʻÖtekilerʼ Üzerine Bir İnceleme”): s. 107 (Çeviri)

Yazarlar

Alev KILIÇ graduated from the Faculty of Political Sciences of Ankara University in 1968. The next year, he joined the Ministry of Foreign Affairs of Turkey. Kılıç served as Ambassador to F.R. of Yugoslavia between 1996 and 1998 and Ambassador/Permanent Representative to the Council of Europe in Strasbourg between 1998 and 2001. In 2001-2004, he served as the Deputy Undersecretary for Economic Affairs of the Ministry. He served as Ambassador to Switzerland (2004-2009) and Ambassador to Mexican United States (2009-2011). He retired from the Ministry in 2011. Ambassador (R) Kılıç has been the Director of Center for Eurasian Studies (AVİM) since 2013.

 

Prof. Dr. Metin IŞIK graduated from Faculty of Communication at Gazi University. He worked as an academician at Selçuk University and Erciyes University and served as the founding dean of Sakarya University’s Faculty of Communication. In addition, he served as the dean of the Faculty of Communication at İnönü University and the dean of the Faculty of Art and Design at Yalova University. He has given personal development seminars to hundreds of institutions in the fields of "Effective Communication and Body Language" and is also known for his studies in the field of "City Branding and Brand Cities". He has worked as the Head of the Department of Public Relations and Advertising of the Faculty of Communication at Sakarya University.

 

Assoc. Prof. Dr. Mustafa KARACA was born in Kayseri, and completed his primary, secondary and high school education there. He graduated from the Department of Business Administration of the Faculty of Economics and Administrative Sciences at Erciyes University (Kayseri/Turkey). He completed his master's degree in Business Administration and his doctorate degree in Management and Organization in the same university, respectively, by defending his thesis titled "Personality Traits Determining Entrepreneurship". He continued his academic life in Erciyes, Ahi Evran, İnönü and Sakarya Universities, respectively. Assoc. Prof. Dr. Karaca currently serves as a faculty member at the Faculty of Economics and Administrative Sciences at Anadolu University. During his career, he served as head of the department, member of the faculty board, Director of the Institute of Social Sciences, member of the Senate and member of the University Board of Directors. He has published around 40 national/international articles, around 50 national/international papers, and around 10 national/international books in the fields of communication, management, propaganda, and entrepreneurship. He received support from Tübitak with his article published in the Review of Managerial Science (SSCI) in 2019. In 2020, he was awarded the publication incentive of Anadolu University with his book titled Handbook of Leadership published by Cambridge Publishing House. He wrote and directed many projects funded by European Union Framework Programs, IPARD, Bilateral Cooperation Programs, Central Finance Contracting Unit, Development Agencies and Turkish National Agency. Assoc. Prof. Dr. Karaca attaches importance to interdisciplinary and multidisciplinary studies and studies in this direction. He is the founder and editor of Anadolu Academy Journal of Social Sciences and International Journal of Social Sciences.

 

Dr. Caner ÇAKI was born in 1989 in Bafra. He graduated from the Department of Public Relations and Advertising of the Faculty of Communication at Karadeniz Technical University (Trabzon/Turkey) in 2012. He completed his master’s degree in the Department of Communication Sciences at Inonu University (Malatya/Turkey) in 2016. He subsequently completed his doctorate degree in the Program of Communication Sciences of the Institute of Social Sciences at Erciyes University (Kayseri/Turkey) in 2021. He has worked as a research assistant at Inonu University between 2015-2021. Dr. Çakı’s interest areas are propaganda, political communication, social media, and public relations. He has studies on the propaganda activities in Nazi Germany, the Soviet Union, and the People's Republic of China. He has published studies on propaganda activities in several national and international journals. He is editor of three books titled Propaganda and Communication, Propaganda Music in Turkish Political Life, and Propaganda Studies in Turkish Political Life.

 

Prof. Dr. Salih TUNÇ was born in the village of Akçay, in the Elmalı district of Antalya. After completing his high school education in Antalya High School, he graduated from the Department of History, Faculty of Letters of Istanbul University in 1989. He received his master's degree in 1992 with his thesis titled "Internal Revolts During The [Turkish] National Struggle" at the Institute of Ataturk's Principles and Revolution History at Istanbul University. Thereafter, in 1999, under the supervision of the late Prof. Dr. Ali İhsan GENCER, he completed his doctorate degree with the thesis titled "The Istanbul Press During The Occupation Period (1918-1922)".  Subsequently, he served as a teacher for some time and then started to work as a lecturer at Akdeniz University in March 1993, serving in various academic staff positions. Between 2003-2005, at the Strasbourg University Departement d'Etudes Turques, and under the supervision of Prof. Dr. Paul Dumont, he carried out post-doctoral studies on the Young Turks and the Committee of Union and Progress (1908-1918). He became an Associate Professor in the field of New and Contemporary History in 2013 and Professor in Contemporary History Department in 2019. Subsequently, he worked as n guest researcher at Strasbourg University Departement d'Etudes Turques in France within the framework of the Tübitak 2219 project in 2016. He conducted archival studies at the French Ministry of Foreign Affairs units in Paris / La Courneuve and in Nantes, as well as at the military archive Château Vincennes. His academic studies here were mainly focused on the Constitutional Monarchy, the Young Turks and the Committee of Union and Progress, as well as the Armistice and Occupation Period. Prof. Dr. Tunç continues to serve as a faculty member in the Department of History of the Faculty of Letters at Antalya Akdeniz University.

 

Erdi ÖZTÜRK He was born in 1991 in Bursa. He graduated from the Department of History of Hacettepe University in 2014 with the degree of "honor student". In 2018, he received his master's degree from the History Program of the Institute of Social Sciences at Hacettepe University with the thesis titled "Anatolia in the Age of Ethnic and Religious Transformation: Peoples, Beliefs and Cultural Interaction (XII-XIII Centuries)” (thesis advisor: Assoc, Prof. Resul Ay). In the same year, he commenced his doctorate level education in the History Program of the Institute of Social Sciences at Hacettepe University. In 2019, to assist his doctoral studies, Öztürk started his second undergraduate level education at the Program for Armenian Language and Culture of the Department of Caucasian Languages and Cultures, Faculty of Languages and History-Geography at Ankara University. Öztürk continues his doctoral thesis study titled "Armenians in Eastern Anatolia: Politics, Socio-Economic Life, and Cultural Interaction (XI-XV Centuries)".