Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History - Sayı / Issue: 20

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 20
Yıl : 2019
Fiyat : 36.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History dergisinin (UST / ICH) 20. sayısı dört araştırma makalesi ve dört kitap incelemesinden oluşmaktadır. 

UST / ICH’nin 20. sayısında yer alan ilk araştırma makalesi Gül Akyılmaz’ın kaleme aldığı “Kilikya Ermeni Katalikosluğu Davası Çerçevesinde Emvâl-i Metruke Meselesine Bakış” başlıklı çalışmasıdır. Akyılmaz bu çalışmada, Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne aktarılan sorunlardan birisi olan ve Emvâl-i Metruke olarak nitelenen sevk ve iskâna tabi tutulan Ermeniler’in geride bıraktıkları mallar konusunu ele almaktadır. Bu kapsamda, son yıllarda Emvâl-i Metruke çerçevesinde dini kurumlar ya da zimmiler tarafından kurulan vakıf davalarının ön plana çıkmaya başladığı tespitini yapan Akyılmaz, 28 Nisan 2015 tarihinde Lübnan’ın başkenti Beyrut yakınlarındaki Antilyas kasabasında bulunan ve Lübnan makamları evraklarında Kilikya Ermeni Katalikosluğu olarak geçen Ermeni Apostolik Kilisesi tarafından Türkiye’de açılan dava sürecinin izini günümüze kadar sürmekte ve yargısal süreçte önem kazanacak olan Emvâl-i Metruke Mevzuatı, Osmanlı Arazi Rejimi ve Osmanlı Vakıf Hukuku başlıklarının Türk yargı sistemi ve AİHM’de yaşanacak olası gelişmeleri nasıl etkileyeceği sorusuna hukuki bir bakış açısıyla yanıt aramaktadır.

UST / ICH’nin bu sayısında yer alan ikinci araştırma makalesi, Selcen Özyurt Ulutaş’ın “The Other Face of the Communist Regime: Concentration Camps in Bulgaria according to CIA Reports (1944-1955)” (Komünist Rejimin Öteki Yüzü: CIA Raporlarına Göre Bulgaristan’daki Toplama Kampları (1944-1955)) başlıklı çalışmasıdır. Ulutaş bu çalışmasında, 9 Eylül 1944’te Bulgaristan’daki faşist iktidar devrildikten sonra iktidara gelen komünist hükümetin muhalif olarak nitelendirdiği etnik ve dini gruplara karşı geliştirdiği politikaları irdelemekte ve bu kapsamda komünist rejimin 1944’ten 1955’e kadar sürdürdüğü baskı politikalarını, Amerikan Merkezi İstihbarat Ajansı’nın (CIA) belgelerini kullanılarak ele almaktadır.

UST / ICH’de yer alan üçüncü araştırma makalesi Gözde Turan’ın “Katyn: Politics of the Dead PoWs at a Dead End?” (Katin: Ölü Savaş Esirleri Siyasetinin Çıkmazı) başlıklı çalışmasıdır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya’nın Katin Ormanı’nda yaklaşık 15,000 Polonyalı savaş esirinin katledildiği Katin Katliamı’nı konu edinen bu çalışmada Turan, farklı aktörlerin bu katliamı kendi perspektiflerinden nasıl değerlendirdiklerini ve siyasi bir araç olarak kullandıklarını irdelemekte, böylece konuyla ilgili olarak Realpolitik analizlerin ötesine geçen bir bakış açısı sunmaktadır.

UST / ICH’nin bu sayısındaki yer alan son araştırma makalesi Özlem Küçük tarafında hazırlanan “Endüstri Sonrasi Çalışma İlişkilerinde Yapay Zekâ, Acımasız Rekabet ve Suç Önleme Politikası” başlıklı çalışmadır. Küçük bu çalışmasında, sanayi ve teknoloji alanlarındaki yeni gelişmelerin ve bu çerçevede yapay zekâ konusundaki ilerlemelerin kamu güvenliği politikaları ile ilişkisini irdelemektedir. 

Araştırma makalelerinin yanında UST / ICH’nin 20. sayısında dört kitap incelemesi yer almaktadır. Bunlardan ilki, Birsen Karaca’nın 2019 yılında yayınlanan ve yazarın Ermeni iddialarıyla ilgili 2003’ten 2019’a kadar değişik tarihlerde verdiği konferansların ve çeşitli dergilerde yayımlanan makalelerinin gözden geçirilerek güncellenmiş hallerinin yer aldığı “Ermeni İddiaları ve Tamalgı Sorunu” başlıklı çalışmasını değerlendiren, Doğanay Eryılmaz’ın kaleme aldığı “Ermeni İddiaları Üzerine Çoklu Bakış Açısı” başlıklı incelemesidir.

Fethi Kurtiy Şahin’in “Ukrayna’nın Maidan’ı, Rusya’nın Savaşı” başlıklı incelemesi, Kasım 2013-Şubat 2014 tarihlerinde Ukrayna’da yaşanan EuroMaidan devrimini ve yarattığı etkilerin irdelendiği Mychailo Wynnyckyj’nin “Ukraine’s Maidan, Russia’s War: A Chronicle and Analysis of the Revolution of Dignity” (Ukrayna’nın Maidan’ı, Rusya’nın Savaşı: Onur Devrimi’nin Kronolojii ve Analizi) başlıklı çalışmasının bir değerlendirmesini sunmaktadır.

Berfin Mahide Ertekin, “Kelebek Etkisi: Rusya’nın Türk Dış Politikasına Etkisi-Kuzey Afrika” başlıklı yazısında, Numan Hazar’ın, İkinci Dünya Savaşı ertesinde SSCB’nin kendisine karşı takındığı tehditkâr tutum nedeniyle Türkiye’nin Batı ile geliştirdiği ittifak anlayışını ve bunun Türkiye’nin dış politikası açısından ortaya çıkarttığı kısıtlılıkları Kuzey Afrika örneğinde ele aldığı “Sovyet Tehdidinin Gölgesinde Türk Dış Politikası Kuzey Afrika Örneği” başlıklı kitabını değerlendirmektedir.

UST / ICH’de yer alan son kitap incelemesi Muhammed Nurullah Ketkanlı’nın “Geçmişle Cesur Bir Yüzleşme” başlıklı yazısıdır. Ketkanlı bu yazısında, Svetlana Aleksiyeviç’in Temmuz 2018’de yılında Türkçe üçüncü baskısı yapılan ve Sovyetler Birliği döneminde “sıradan insanların,” resmi tarih anlatılarında yer bulmayan, günlük yaşantılarını irdelediği “İkinci El Zaman-Kızıl İnsanın Sonu” başlıklı kitabının bir değerlendirmesini sunmaktadır.

İçindekiler

“Yazarlar”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 20 (2019): 5-6.

 

“Contributors”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 20 (2019): 7-8.

 

Kılıç, Alev. “Editörün Notu”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 20 (2019): 9-11.

 

Kılıç, Alev. “Editorial Note”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 20 (2019): 13-15.

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ/RESEARCH ARTICLES

 

Akyılmaz, Gül. “Kilikya Ermeni Katalikosluğu davası Çerçevesinde Emvâl-İmetruke Meselesine Bakış/A Look at the Emvâl-i Metruke Question in Relation to the Armenian Church Catholicosate of Cilicia Lawsuit”.Uluslararası Suçlar ve Tarih/International Crimes and History 20 (2019): 17-73.

 

Özyurt Ulutaş, Selcen. “The Other Face Of The Communist regime: Concentration Camps In Bulgaria According To Cia Reports (1944-1955)/Komünist Rejimin Öteki Yüzü:  CIA Raporlarına Göre Bulgaristan’daki Toplama Kampları (1944-1955)”. Uluslararası Suçlar ve Tarih/International Crimes and History 20 (2019): 75-93.

 

Turan, Gözde. “Katyn: Politics Of The Dead Pows At A Dead End?/Katin: Ölü Savaş Esirleri Siyasetinin Çıkmazı”. Uluslararası Suçlar ve Tarih/International Crimes and History 20 (2019): 95-119.

 

Küçük, Özlem. “Endüstri Sonrası Çalışma İlişkilerinde Yapay Zekâ, Acımasız Rekabet Ve Suç Önleme Politikası/Artificial Intelligence, Fierce Competition and Crime Prevention Policy in Post-Industrial Labor Relations”. Uluslararası Suçlar ve Tarih/International Crimes and History 20 (2019): 121-61.

 

KİTAP İNCELEMESİ / BOOK REVIEW

 

Eryılmaz, Doğanay. “Ermeni İddiaları Üzerine Çoklu Bakış Açısı/Multiple Perspectives on Armenian Claims”. Uluslararası Suçlar ve Tarih/International Crimes and History 20 (2019): 163-73.

 

Şahin, Fethi Kurtiy. “Ukrayna’nın Maidan’ı, Rusya’nın Savaşı/Ukraine’s Maidan, Russia’s War”. Uluslararası Suçlar ve Tarih/International Crimes and History 20 (2019): 175-81.

 

Ertekin, Berfin Mahide. “Kelebek Etkisi: Rusya’nın Türk Dışpolitikasına Etkisi – Kuzey Afrika/Butterfly Effect: The Impact of Russia on Turkish Foreign Policy – Northern Africa”. Uluslararası Suçlar ve Tarih/International Crimes and History 20 (2019): 183-87.

 

Ketkanli, Muhammed Nurullah. “Geçmişle Cesur Bir Yüzleşme/A Brave Encounter With the Past”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 20 (2019): 189-94.

 
Yazarlar

Gül Akyılmaz, 1987 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlamıştır. Aynı enstitüde, 1990 yılında, Kamu Hukuku Doktoru unvanını almıştır. Akyılmaz 2004 yılından bu yana Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Gazi Üniversitesi) Hukuk Fakültesi’nde Hukuk Tarihi Profesörü ve Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Gül Akyılmaz’ın yayınlanmış beş kitabı, çeşitli kitaplarda bölümleri, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makaleleri bulunmaktadır.

 

Berfin Mahide Ertekin, lisans eğitimini 2019 yılında TOBB ETÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. 2019 yılında misafir araştırmacı olarak Avrasya İncelemeleri Merkezi’ne (AVİM) katılmıştır. Türk-Ermeni ilişkileri, Ermeni diasporası ve Kafkasya üzerine çalışmalar yürütmektedir.

 

Doğanay Eryılmaz, 2001 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı’nda yüksek lisans programını tamamladı. “Edebiyatta Birinci Dünya Savaşı/Fransız, Türk ve Ermeni Literatürlerinde Birinci Dünya Savaşı Anıları” başlıklı doktora tezini 2015 yılında savundu. Halen, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Başlıca çalışma alanları karşılaştırmalı edebiyat ve Ermeni edebiyatıdır.

 

Muhammed Nurullah Ketkanlı, 2019 yılında Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Halen, aynı üniversitenin Bölge Çalışmaları Programı’nda yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir. Özlem Küçük, Uludağ Üniversitesi Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan mezun olduktan sonra, 2000 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve 2019 yılında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Politika Programın’da doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Halen, Kocaeli Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu’nda Doktor Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Uşak Üniversitesi Tarih Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olan Selcen Özyurt Ulutaş, yüksek lisans ve doktorasını Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Uzmanlık alanı Balkanlar’daki Türk tarihi olan Ulutaş’ın özellikle Bulgaristan sahasındaki Türklerin tarih ve inançları ile alakalı yayınlanmış çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Bunların yanında, Balkanlar, Anadolu ve Orta Asya’daki dini ve etnik azınlık hakları üzerine çalışmalarına devam etmektedir. İyi düzeyde İngilizce ve Bulgarca bilmektedir.

 

Özlem Küçük, Uludağ Üniversitesi Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan mezun olduktan sonra, 2000 yılındaUludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’ndayüksek lisans ve 2019 yılında Kocaeli Üniversitesi Sosyal PolitikaProgramın’da doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Halen, KocaeliÜniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu’nda Doktor Öğretim Görevlisiolarak çalışmaktadır.

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta olan Fethi Kurtiy Şahin, aynı üniversitenin Bölge Çalışmaları Doktora Programı’nda çalışmalarını sürdürmektedir. Sovyet sonrası coğrafya, milliyetçilikler, Ukrayna ve Kırım Tatarları üzerine araştırmalarına devam etmektedir. Şahin, ODTÜ Avrasya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nda 2016 yılında savunduğu “Crimean Tatar Factor and Euromaidan in Ukraine's Nation Building Efforts: Novelties and Changes after 2014” başlıklı tezi Mustafa N. Parlar Vakfı tarafından yılın tezi ödülüne layık görülmüştür.

 

Uşak Üniversitesi Tarih Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarakgörev yapmakta olan Selcen Özyurt Ulutaş, yüksek lisans vedoktorasını Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’ndetamamlamıştır. Uzmanlık alanı Balkanlar’daki Türk tarihi olan Ulutaş’ınözellikle Bulgaristan sahasındaki Türklerin tarih ve inançları ile alakalıyayınlanmış çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Bunların yanında,Balkanlar, Anadolu ve Orta Asya’daki dini ve etnik azınlık hakları üzerineçalışmalarına devam etmektedir. İyi düzeyde İngilizce ve Bulgarca bilmektedir.

 

Gözde Turan lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamış, aynı bölümde yüksek lisans derecesini aldıktan sonra 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden doktora derecesini kazanmıştır. Uluslararası örgütler, uluslararası hukuk, insan hakları, eleştirel teori ve toplumsal cinsiyet çalışma alanları arasındadır. Cooperation and Conflict, Journal of Gender Studies, and Feminist Legal Studies dergilerinde yayınlanan makaleleri vardır. 2017’den itibaren Antalya Bilim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.