Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History - Sayı / Issue: 21

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 21
Yıl : 2020
Fiyat : 36.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History (UST / ICH), 21. sayısıyla 14. yayın yılını tamamlamaktadır. UST / ICH, uluslararası ölçekte süreli bilimsel dergiler yelpazesinde türünün birkaç örneğinden biridir. UST / ICH, aynı zamanda, derginin temel yayın amaçlarına uygun olarak Türkiye’de hem Türkçe hem de İngilizce araştırma makaleleri, raporlar ve kitap incelemeleri yayınlayan tek bilimsel dergi platformudur.

Bu zengin yayın mirası doğrultusunda güncel sayımızdaki makale türlerini ve konularını genişlettik. Bunun sonucunda, Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History dergisinin 21. sayısı, altı araştırma makalesi, bir rapor ve üç kitap incelemesinden oluşuyor.

2020 yılı insanlığa inanılması zor, öngörülemeyen değişiklikler getirdi. COVID-19 salgını, dünya çapında hayata egemen oldu. Alışkın olduğumuz yaşam tarzımızı değiştirdi. Çoğumuza evden çalışmayı dayattı. İş yerlerinde yüz yüze görüşmeleri asgariye indirdi. Çevrimiçi sanal konferanslar, yüz yüze görüşmelerin yerini aldı. Akademik çalışmalar da bu kısıtlamalardan olumsuz etkilendi. Dergimizi zamanında yayınlama çabalarımız da keza bu beklenmedik değişikliklerden ve zorluklardan payını aldı. Bu zorluklara rağmen, 21. sayımızda değerli okurlarımızla yukarıda da belirttiğimiz gibi bir dizi araştırma makalesi, rapor ve kitap eleştirisi ile biraraya gelmekten mutluluk duyuyoruz.

Dergimizin 21. sayısındaki Pınar Köksal tarafından kaleme alınan ilk araştırma makalesi “Orta Asya’da Tarihi Kimlikler ve Çatışmalar” başlığını taşımaktadır. Pınar Köksal makalesinde, “kimlik” olgusunu tarihsel bir perspektiften irdelemekte, 1991 sonrası Orta Asya cumhuriyetlerinde yeniden tanımlanan çeşitli kimlikleri izah etmekte ve bu yeniden tanımlamanın Sovyet sonrası dönemdeki çatışmalar üzerindeki etkisini ayrıntılı biçimde incelemektedir.

Çiğdem Akın’ın “Avrupa Birliği’ne Üyelik Yolunda Türkiye’nin Uluslararası Ceza Mahkemesini Kuran Roma Statüsüne Taraf Olmasının Yeri” başlıklı ikinci araştırma makalesi hukuk, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerin kesiştiği bir konuyu ele almakta ve Roma Statüsü’ne taraf olmanın Türkiye’nin AB üyeliğindeki rolünü incelemektedir. Makale, AB’nin, aday ülkelerin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) alanındaki mevzuata uyumu ve AB Genişleme Politikası kapsamında Roma Statüsü’ne taraf olmaları konularındaki yaklaşımını açıklamakta ve Türkiye’nin ODGP müktesebatıyla temel olarak ve tatmin edici şekilde uyumunun AB’ye katılımı açısından yeterli addedilebileceği hususunu açıklığa kavuşturmaktadır.

Özkan Avcı ve Caner Çakı’nın “Milan Nedić İktidarında Sırp Toplumunda Düşman İnşası Propagandasına Yönelik Bir İnceleme” başlıklı üçüncü araştırma makalesi, toplumda “düşman” kimliğinin inşası konusunu ele almaktadır. Yazarlar makalelerinde, Mihver Devletlerinin 1941’de Yugoslavya Krallığı’nı işgalini, topraklarının bölünmesini ve ardından Sırp General Milan Nedić’in Almanya’nın kontrolü altında Ulusal Kurtuluş Hükümeti kurması sürecini açıklamaktadır. Bu bağlamda yazarlar, Nedić hükümeti döneminde 22 Ekim 1941 ile 19 Ocak 1942 tarihleri arasında Belgrad’da Büyük Masonluk Karşıtı Sergi düzenlenmesi hakkında bilgi vermekte ve sergide yeralan malzemeler aracılığıyla hem Müttefik Devletlere hem de Yahudilere karşı geliştirilen nefret söylemini ayrıntılı bir şekilde incelemektedir.

Arda Umut Saygın’ın “Suç, Cezalandırma ve Hapishanelerde Bir Disiplin Aracı Olarak Kullanılan İletişim Olgusu” başlıklı dördüncü araştırma makalesi, iletişimin sosyal yaşamdaki önemine vurgu yapmakta, iletişim kavramını disiplin kuramı bağlamında ele almakta ve mahkumları bir disiplin uygulaması olarak iletişimden mahrum etmenin olumsuz etkilerini araştırmaktadır. Makale, cezaevlerinde ceza ve ödüllendirmenin iletişim imkanları azaltılarak ve artırılarak yapıldığı, dolayısıyla bir disiplin uygulaması aracı olarak kullanıldığı savını öne sürmektedir.

Ceyda Acicbe’nin “An Evaluation Regarding the Role of France in Rwanda in the Light of Recent Developments” (Son Gelişmeler Işığında Fransa’nın Ruanda’daki Rolüne İlişkin Bir Değerlendirme) başlıklı beşinci araştırma makalesi, Ruanda Devlet Başkanı Juvénal Habyarimana’yı taşıyan uçağın 6 Nisan 1994’te düşürülmesinden başlayarak Ruanda’daki trajik olayları incelemektedir. Yazar, bu olayın, Tutsiler ve Hutular arasında 800.000’den fazla Ruandalının Hutu aşırılıkçıları tarafından öldürüldüğü soykırımla sonuçlanan ve on yıllarca süren bir çatışmayı tetiklediğinin altını çizmektedir. Bu soykırımın Ruanda’da, devletlerin, batı merkezli uluslararası kurumların rolünün sorgulanmasına yol açtığına dikkat çekmekte ve eleştirilerin merkezinde yer alan devletlerden birisinin Fransa olduğunun altını çizmektedir. Makale, bu suçlama ve eleştirilerin arkasındaki nedenleri gözden geçirirken, medyadaki son gelişmeler ışığında Fransa’nın Ruanda’daki rolüne ilişkin bir değerlendirme sunmaktadır.

Gülperi Güngör’ün “İbn Haldun’un Siyaset Teorisi Bağlamında Mançu Devleti’nin Çinlileşmesi” başlıklı altıncı araştırma makalesi, modern tarih yazımı ve sosyoloji disiplinlerinin tanınmış kurucularından biri olan İbn Haldun tarafından geliştirilen bir kavramı ve Çin’in son imparatorluk hanedanının tarihsel dönüşüm sürecini özgün bir perspektifle bir arada incelemektedir. Makale, döngüsel tarih perspektifinden Mançu Devletinin çinlileşmesini ve Mançu kurumlarının dönüşümünü, İbn Haldun’un dayanıklı topluluklar oluşturmak için insanlar arasında güçlü bir uyum bağının önemini vurgulayan “asabiyye” kavramı çerçevesinde tartışmaktadır. Makale, tarihsel bir perspektifte, toplumlar arası, etnik gruplar arası ve dinler arası etkileşimlerin dinamiklerine ve aynı idari yapı içinde ortaya çıkan çatışmaları çözme pratiklerine de ışık tutmaktadır.

Raporlar bölümünde Ömer Zeytinoğlu’nun “Bir İnsan Trajedisi: Kuzey Amerika Yerlilerinin Trajik Hikayesi” başlıklı makalesi yer almaktadır. Ön çalışma niteliğindeki makalede, daha sonra Kızılderililer olarak adlandırılan Amerika’nın yerli halkının tarih boyunca maruz bırakıldıkları fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal şiddete ilişkin bir değerlendirme sunulmaktadır.

İlk kitap eleştirisi, Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün ve Prof. Dr. İsmail Aydıngün tarafından derlenen “Sovyet Sonrası Ukrayna’da Devlet, Toplum ve Siyaset: Değişen Dinamikler, Dönüşen Kimlikler” başlıklı kitabı inceleyen Didem Ekinci tarafından yazılmıştır. Didem Ekinci, kitabı analiz ederken öncelikle kitabın tüm içeriğinin bölüm bölüm kısa birer özetini yapmaktadır. Ardından, çalışmanın genel bir yaklaşım olarak Ukrayna’nın değişen dinamiklerinin ve dönüşen kimliklerinin, genel inanışın aksine yakın geçmişe dayanmadığını belirttiğine dikkat çekmektedir. Bu bağlamda çalışmanın, Ukrayna’nın değişen dinamikleri ve değişen kimliklerinin tarihin çok daha eski dönemlerine dayanan politikalar, uygulamalar ve dinamikler sonucunda şekillendiğini ve şekillenmekte olduğunu vurguladığını kaydetmektedir. Ekinci’ye göre kitap, 1991 ve 2014 yıllarındaki gelişmelerin ve mevcut konjonktürün böyle bir bağlamda incelenmesi gerektiğini öne sürmektedir.

İkinci kitap eleştirisi, Ahmet Can Öktem tarafından “Balkan Savaşları’ndaki Mezalimler” (Atrocities in the Balkan Wars) isimli kitap ile ilgili olarak hazırlanmıştır. Ahmet Can Öktem’in açıklamalarına göre, Macar Türkolog ve etnograf Dr. Gyula Mészáros tarafından Macarca olarak yazılan “A Balkáni Háború Kegyetlenségei (Eredeti Török Források Alapján) (Atrocities in the Balkan Wars, According to Original Turkish Sources) başlıklı kitap, Vural Yıldırım tarafından İngilizceye çevrilmiş ve Prof. Dr. Melek Çolak tarafından Türkçe yayın için hazırlanmıştır. Kitabın Türkçe çeviri metninin sonunda, orijinal Macarca metin yer almaktadır. Öktem, kitabı analiz ederken, kitabın ilgili sayfalarına da işaret ederek, içeriğinin eleştirel bir değerlendirmesini yapmakta ve metnin dikkat çekici kısımlarına değinmektedir. Bu bağlamda Öktem, Müslüman-Türk nüfusunu Makedonya’dan ve Rumeli’den yok etmek veya çıkarmak amacıyla Bulgarların, Yunanlıların, Sırpların ve Karadağlıların kullandıkları yöntemlere işaret etmekte ve kitapta anlatılan zulümlerin ayrıntılarının okuyucuda tiksinti, öfke ve üzüntü uyandırdığını vurgulamaktadır.

Üçüncü kitap eleştirisinde Berfin Mahide Ertekin, Christi Siver tarafından yazılan “Military Interventions, War Crimes, and Protecting Civilians “ (Askeri Müdahaleler, Savaş Suçları ve Sivillerin Korunması) başlıklı kitabı incelemektedir. Ertekin, kitabın analizinde, yazarın (Christi Siver) askerlerin neden savaş suçları işlediğini ve askerleri sivilleri öldürmeye iten faktörlerin neler olduğunu araştırmayı amaçladığına dikkat çekmektedir. Yazar, bu bağlamda silahlı kuvvetlere bir örgüt muamelesi yapmakta ve silahlı kuvvetlerdeki askerlerin örgüt kültürüne uygun davranışlarını incelemektedir. Ertekin’e göre, yazar, bazı askerlerin silahlı kuvvetler içinde örgütsel normları kendi kimlikleri lehine reddeden bir karşı kültürel altkültür (counter cultural subculture) oluşturduklarını öne sürmektedir. Sosyal bütünleşme ve eğitim eksikliğinin ortaya çıkardığı kusurdan ise, birliklere bilgileri, emirleri ve davranışları yetersiz bir şekilde aktaran birlik komutanları sorumlu tutulmaktadır. Yazar, bu bağlamda, uyumlu bir altkültürden yoksun veya karşı kültürel altkültür geliştiren birliklerin, savaş suçları işleme olasılığının daha yüksek olduğunu iddia etmektedir. Ertekin’in değerlendirmesine göre, çalışma bu alandaki ilgili literatüre katkı sağlamakta ve sadece akademik çevreler için değil, konuya ilgi duyanlar için de yararlı bir kaynak oluşturmaktadır.

Dergiyi ilgiyle okuyacağınızı umuyor ve gelecek yıl için en iyi dileklerimizi sunuyoruz.

İçindekiler

“Yazarlar”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 20 (2019): 5-7.

 

“Contributors”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 20 (2019): 8-10.

 

Kılıç, Alev. “Editörün Notu”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 20 (2019): 11-16.

 

Kılıç, Alev. “Editorial Note”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 20 (2019): 17-20.

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ/RESEARCH ARTICLES

 

Köksal, Pınar. “Orta Asya’da Tarihsel Kimlikler ve Çatışma/Historical Identities and Conflict in Central Asia”. Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History 21, (2020): 21-52.

 

Akın, Çiğdem. “Avrupa Birliğine Üyelik Yolunda Türkiyenin Uluslararası Ceza Mahkemesini Kuran Roma Statüsüne Taraf Olmasının Yeri/The Role of Turkey's Accession to the Rome Statute Establishing the
International Criminal Court in its Path to the EU Membership”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes 21, (2020): 53-79.

 

Avcı, Özkan, ve Caner Çakı. “Milan Nedić İktidarında Sırp Toplumunda Düşman İnşası Propagandasına Yönelik Bir İnceleme/An Examination of Enemy Construction Propaganda in Serbian Society in Milan Nedić’s Reign”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes 21, (2020): 81-110.

 

Saygın, Arda Umut. “Suç, Cezalandırma ve Hapishanelerde Bir Disiplin Aracı Olarak Kullanılan İletişim Olgusu/Crime, Punishment and the Case of Communication as a Disciplinary Tool in Prisons". Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes 21, (2020): 111-138.

 

Acicbe, Ceyda. “An Evaluation Regarding The Role Of France In Rwanda In The Light Of Recent Developments/ Son Gelişmeler Işığında Fransa’nın Ruanda’daki Rolüne İlişkin Bir Değerlendirme”. Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History 21, (2020): 139-168.

 

Güngör, Gülperi. “İbn Haldun’un Siyaset Teorisi Bağlamında Mançu Devleti’nin Çinlileşmesi/The Sinicization of the Qing Empire in the Context of Ibn Khaldun's Political Theory”. Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History 21, (2020):169-189.

 

RAPOR/ REPORT

 

Zeytinoğlu, Ömer. “Bir İnsanlık Trajedisi: Kuzey Amerika Kızılderililerinin Trajik Öyküsü/A Human Tragedy: The Tragic Story of the North American Indians”. Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History 21, (2020): 191-213.

 

KİTAP İNCELEMESİ / BOOK REVIEW

 

Ekinci, Didem. “Sovyet Sonrası Ukrayna’da Devlet, Toplum ve Siyaset: Değişen Dinamikler, Dönüşen Kimlikler/State, Society and Politics in Post-Soviet Ukraine: Changing Dynamics, Transforming Identities ”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes 21, (2020): 215-228.

 

Öktem, Ahmet Can. “Atrocities in the Balkan Wars/ Balkan Savaşları'ndaki Mezalimler”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes 21, (2020): 229-233.

 

Ertekin, Berfin Mahide. “Askeri Müdahaleler, Savaş Suçları ve Sivillerin Korunması/ Military Interventions, War Crimes, and Protecting Civilians”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes 21, (2020): 235-241.

Yazarlar

Prof. Dr. Pınar Köksal; ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra aynı bölümden yüksek lisans derecesini almış ve ABD’ndeki Miami Üniversitesinde siyaset bilimi doktorasını yapmıştır. 1998 yılında beri ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan yazarın Orta Asya bölgesindeki kimlik meselesi ve siyasal gelişmeler ile ilgili Türkçe ve İngilizce yayınları bulunmaktadır.
İletişim: akcali@metu.edu.tr

 

Çiğdem Akın, yaklaşık on yıldır Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nda AB İşleri Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Avrupa Birliği ve Küresel Siyaset Ekonomisi (MA) ve Cambridge Üniversitesi (İngiltere) Hukuk Fakültesi’nde Uluslararası Kamu Hukuku (LLM) alanlarında yüksek lisans yapmıştır. Ayrıca Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde üç yıl asistanlık ve Cambridge Üniversitesi’ndeki eğitimi süresince Cambridge Journal of International Relations and Comparative Law Dergisi’nde editörlük yapmıştır. Uzmanlık alanı esas olarak AB’nin yargı, temel haklar ile özgürlük, güvenlik ve adalet alanındaki mevzuatına Türkiye’nin uyumu üzerinedir. Türkiye’nin, AB insan hakları hukukuna, Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’na ve AB’nin kamu yönetimi konularına yaklaşımına ilişkin çalışmaları ve yayınları bulunmaktadır.
İletişim: cakin@ab.gov.tr

 

Öğr. Gör. Özkan Avcı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile İşletme alanlarında lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında Yüksek Lisans programını tamamladı. Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında Doktora eğitimi devam ediyor. 2016 yılından bu yana Bartın Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programında Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Halkla İlişkiler, Duygusal Zekâ, Yeni Medya, Propaganda ve İletişim Araştırmaları üzerine kitap, kitap bölümleri ve ulusal/uluslararası hakemli dergilerde çalışmaları bulunmaktadır.
İletişim: ozkanavci@bartin.edu.tr

 

Arş. Gör. Caner Çakı, 1989 yılında Samsun’un Bafra ilçesinde doğdu. 2012 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. 2016 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı'ndan yüksek lisans derecesini aldı. 2016 yılından beri Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini sürdürmektedir. 2015 yılından itibaren de İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Propaganda, reklam, halkla ilişkiler ve sosyal medya alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Nazi Almanya’sı, Sovyetler Birliği ve Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere farklı dönem ve ülkelerin propaganda faaliyetleri üzerine incelemelerini sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası alanda pek çok dergide propaganda alanında çalışmaları bulunmaktadır. "İletişim ve Propaganda" ve "Türk Siyasal Hayatında Propaganda Müzikleri" adlı iki kitabın editörlüğü görevini üstlenmiştir.
İletişim: caner.caki@inonu.edu.tr

 

Araştırma Görevlisi Dr. Arda Umut Saygın, lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde ve yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde tamamladıktan sonra “Mahkûmların medya kullanımı ve hapishanelerdeki iletişim pratikleri” başlıklı doktora tezini 2020 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde savunarak doktor ünvanını aldı. Aynı Üniversitenin İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde 2014 yılından beri görev yapmaktadır. Başlıca çalışma alanları medya çalışmaları ve iletişim sosyolojisidir.
İletişim: arda.saygin@hbv.edu.tr

 

Ceyda Acicbe, Eylül 2019’dan bu yana Avrasya İncelemeleri Merkezinde (AVİM) analist olarak görev yapmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümünden 2017 yılında mezun olmuştur. Acicbe, 2017 yılında başladığı ODTÜ Sosyoloji tezli yüksek lisans programına halen devam etmektedir. Yüksek lisans yaparken 2018- 2019 öğretim yılı boyunca Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı kapsamında Kiev Taras Şevçenko Milli Üniversitesi’nde (Ukrayna) lisans ve yüksek lisans seviyesinde dersler almıştır. Bu süre zarfında iki farklı projede araştırmacı olarak yer almıştır.
İletişim: cacicbe@avim.org.tr

 

Gülperi Güngör Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümü lisans, ODTÜ Uluslararası ilişkiler yüksek lisans mezunudur. Yüksek lisans tezini Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki gözetim ve güvenlik uygulamaları üzerine yazmıştır. Ocak 2020'de misafir araştırmacı olarak Avrasya İncelemeleri Merkezi'ne katılan Güngör, Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.
İletişim: ggungor@avim.org.tr

 

E. Büyükelçi Ömer Zeytinoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Memuriyet hayatına Dışişleri Bakanlığında başladı, Bakanlığın değişik birimlerinde çalıştı. Merkezde Müsteşar Özel Müşaviri, yurt dışında Brüksel’de Başkonsolos, Bükreş’te Büyükelçi olarak görev yaptı. 2007 yılında emekliye ayrılmadan önce Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğinde bulundu.
İletişim: omerzeytinoglu@yahoo.com

 

Doç. Dr. F. Didem Ekinci, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde lisans, 2002 ve 2009 yıllarında da İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. 2009’dan bu yana, Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tam zamanlı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Verdiği dersler ve akademik yayınları; ağırlıklı olarak dış politika analizi, uluslararası ilişkiler teorileri, Balkanlar’da ve Kafkasya’da siyaset, Rus dış politikası, Türk dış politikası üzerinedir. Ekinci, Çankaya Üniversitesi – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (AAUM) müdürlüğünü yürütmektedir. Russia and the Balkans after the Cold War (Rangendingen: Libertas Publications, 2013) adlı kitabın yazarı olan Ekinci; İngilizce, Fransızca, Rusça ve Almanca bilmektedir.
İletişim: didemekinci@cankaya.edu.tr

 

Ahmet Can Öktem Lisans eğitimini 2013 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini 2018 yılında ODTÜ Avrupa Bütünleşmesi Bölümünde tamamlanmıştır. 2017 yılında çevirmen olarak Avrasya İncelemeleri Merkezi'ne (AVİM) katılmıştır. 2018 yılında CIFE’nin (Centre International de Formation Européenne) Gelişmiş Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Araştırmaları diploma programını tamamlamıştır.
İletişim: canoktem89@hotmail.com

 

Berfin Mahide Ertekin, lisans eğitimini 2019 yılında TOBB ETÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. 2019 yılında misafir araştırmacı olarak Avrasya İncelemeleri Merkezi’ne (AVİM) katılmıştır. Türk-Ermeni ilişkileri, Ermeni diasporası ve Kafkasya üzerine çalışmalar yürütmektedir.
İletişim: berfinn.ertekinn@hotmail.com