Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History - Sayı / Issue: 15

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 15
Yıl : 2014
Fiyat : 17.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi bu sayısıyla dokuzuncu yılını tamamlamış bulunmaktadır. İlk sayısında belirtilmiş olduğu üzere Derginin inceleme alanı tarihte vuku bulmuş katliam ve mezalimler ve bu arada özellikle Osmanlı coğrafyasını oluşturan Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu ülkelerindeki bu tür olayların bilimsel araştırılmasıdır. Bu olaylar günümüzde, 17 Temmuz 1998 tarihli Roma statüsünde, uluslararası suçlar olarak tanımlanmıştır.

Dergimiz, zaman içinde sadece tarihi değil bu tür güncel olayları da inceleyen ve ayrıca yukarıda değindiğimiz coğrafyanın dışında meydana gelen benzer olayları da ele alan yazılar yayınlayarak ilgi ve inceleme alanını genişletmiş bulunmaktadır. Diğer yandan dokuz yıl önce olduğu gibi günümüzde de dergimiz Türkiye’de münhasıran uluslararası suçları inceleyen tek yayın olmak özelliğini sürdürmektedir. Bu önemli konunun ülkemizde daha kapsamlı olarak ele alınmasını ve diğer bilimsel yayınlarda yer almasını diliyoruz.

Geçen sayımızda da değindiğimiz üzere İngilizcenin bilim alanında başlıca dil haline gelmiş olmasının sonucu olarak Dergimizde bu dilde kaleme alınmış yazıların sayısının artmıştır. Bu sayımızda yayınlanmak üzere bize gönderilen yazıları inceleyen hakemlerimizin uygun gördükleri yazıların tümü, kaleme alanların çoğunluğunun ana dili Türkçe olmakla beraber, İngilizcedir. Dergimizin inceleme alanı olan uluslararası suçlar konusu ile ilgilenen kişilerin İngilizce bildikleri varsayımı ile söz konusu yazıları yayınlıyoruz. Gelecek sayılarımızın Türkçe yazılar, en azından geniş Türkçe özetler içermesi için çaba göstermeye de kararlı bulunuyoruz.


Dergimizin bu sayısında yer alan beş yazıdan birincisi Ayten Kılıç tarafından kaleme alınan The International Repercussions of the 1876 April Uprising within the Ottoman Empire (Osmanlı İmparatorluğu’nda 1876 Nisan Ayaklanmasının Uluslararası Yansımaları) başlığını taşımaktadır. Yazarın da ifade ettiği gibi, başarısız olsa da bu ayaklanma, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşının çıkmasına neden olmuş ve Balkanlarda büyük toprakların kaybedilmesiyle Osmanlı Devletinin çöküşünü hazırlamıştır.

Otto Pohl, Soviet Ethnic Cleansing of the Crimean Tatars (Kırım Tatarlarının Sovyetler Birliği Tarafından Etnik Temizliğe Maruz Bırakılması) başlıklı yazısında Kırım Tatarlarının 1944 yılında “ihanet” suçlamasıyla ülkelerinden alınıp Özbekistan’a ve diğer bazı yerlere sürüldüklerini, orada çok zor koşullar altında çalıştıklarını ve on binlercesinin öldüğünü, sağ kalanların ancak 1989 yılından itibaren yurtlarına dönmesine izin verildiğini anlatmaktadır.

World War I, Self-Determination, and the Legacies of MedievalJurisprudence (Birinci Dünya Savaşı, Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı ve Orta Çağ Hukukunun Mirasları) başlığını taşıyan yazısında Karl Shoemaker, ulusların kendi kaderini tayin hakkının kökenin Orta Çağ’a dayandığını, ancak 19. ve 20 yüzyıllarda yeniden şekillendiğini ve özellikle 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu idaresindeki Balkanlarda ve 1919 Versailles barış görüşmelerinde bazı etkilerinin bulunduğunu belirtmektedir.

Turgut Kerem Tuncel, A Review of the Social Memory Literature: Schools, Approches and Debates (Sosyal Bellek Literatürünün Eleştirel Bir İncelemesi: Okullar, Yaklaşımlar ve Tartışmalar) başlıklı çalışmasında sosyal bellek olgusunun ne olduğunu, literatürdeki farklı okul ve yaklaşımların ve bunlar arasındaki tartışmaların izini sürerek, teorik düzeyde ortaya koymaktadır.

The Relocation and Internment of People of Japanese Descent in the USA During WWII (II. Dünya Savaşı Sırasında ABD’de Japon Kökenli Kişilerin Yerlerinin Değiştirilmesi ve Enterne Edilmeleri) başlığını taşıyan yazısında Mehmet Oğuzhan Tulun, ülkemizde az bilinen bir olayı, II. Dünya Savaşı içinde ABD Hükümetinin, Amerikan vatandaşı Japonları, hiç bir suç işlememiş olmalarına rağmen, “askeri
gereklilik” nedeniyle yerlerinin değiştirilmesini ve enterne edilmelerini incelemekte ve bu olay ile Ermeni tehcirini karşılaştırılmaktadır.

İçindekiler

“Künye/Copyright Page”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 16 (2015): 2.

“İçindekiler/Contents”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 16 (2015): 4.

“Yazarlar”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 17 (2016): 5.

“Contributors”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 17 (2016): 6.

Kılıç, Alev. “Editörün Notu”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 17 (2016): 7-8.

Kılıç, Alev. “Editorial Note.” Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 17 (2016): 9-10.

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ/RESEARCH ARTICLES

 

Yazarlar

Dr. Ayten KILIÇ
Ayten Kılıç, lisans eğitimini Orta Doğu Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler alanında tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden alan Dr. Kılıç, tarih alanındaki doktora derecesini ise 2012 yılında University of Wisconsin-Madison’dan kazanmıştır. Halen, Paved with Good Intentions: The Road to the 1877-78 Russo-Ottoman War; Diplomacy and Great Power Ideology başlıklı bir kitap üzerinde çalışmalarına devam etmektedir. Dr. Kılıç’ın araştırmaları Osmanlı İmparatorluğu, Rusya ve Balkanlar üzerinde yoğunlaşmaktadır.
İletişim: aytenk@hotmail.com


Doç. Dr. J. Otto POHL
University of Ghana Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olan J. Otto Pohl, Modern Avrupa ve Dünya Tarihi dersleri vermektedir. 2007-2010 yılları arasında Bişkek’teki American University of Central Asia’da Uluslararası ve Karşılaştırmalı Siyaset alanında doçent doktor olarak görev yapmıştır. 1992 yılında Grinnell College Tarih Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayan Pohl, University of London Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu Tarih Bölümü’nden yüksek lisans (2002) ve doktora (2004) derecelerini kazanmıştır. The Stalinist Penal System ve Ethnic Cleansing in the USSR, 1937-1949 başlıklı iki kitabın yazarıdır. Bunların yanında, Sovyetler Birliği’nde sürgün edilen etno-ulusal gruplar hakkında daha kısa çalışmaları mevcuttur.
İletişim: j.ottopohl@gmail.com


Doç. Dr. Karl SHOEMAKER
Karl Shoemaker, University of Wisconsin-Madison Hukuk ve Tarih öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Doktorasını University of California, Berkeley’den almıştır. Institute for Advanced Studies’in de üyesi olmuştur. Araştırmaları ortaçağ hukuk tarihine odaklanan, disiplinler arası bir hukukçu olan Doç. Dr. Shoemaker’ın ceza hukukunun tarihsel ve felsefi gelişimi konusuna özel bir ilgisi bulunmaktadır. Orta Çağ’da Sığınma ve Suç, 400-1500 adlı kitabın yazarıdır.
İletişim: kbshoemaker@wisc.edu


Dr. Turgut Kerem TUNCEL
Turgut Kerem Tuncel, Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) bünyesinde uzman olarak çalışmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi psikoloji (ana dal) ve sosyoloji (yan dal) programlarından 2001 yılında mezun olmuştur. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden yüksek lisans derecesi bulunmaktadır. 2014 yılında Università degli Studi di Trento Sosyoloji ve Sosyal Araştırmalar Doktora Programı’ndan doktora derecisini kazanmıştır. Dr. Tuncel’in araştırma konuları arasında diasporalar, uluslararası göç, sanal kültür, sosyal bellek, Kafkasya’da toplum ve siyaset, Ermeni diasporası, Ermenistan’daki toplumsal ve siyasal süreçler ve Ermenistan-Türkiye ilişkileri bulunmaktadır. Armenian Diaspora: Diaspora, State and the Imagination of the Republic of Armenia başlıklı kitabın yazarıdır.
İletişim: tuncel@avim.org.tr


Mehmet Oğuzhan TULUN
Mehmet Oğuzhan Tulun Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) uzmanlarındandır. Lisans eğitimini McGill University’de siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve tarih alanlarında yapmıştır. 2012 yılında Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde Avrupa Birliği yüksek lisans programını tamamlamıştır. Şu anda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde doktora eğitimine devam etmektedir. Oğuzhan Tulun’un araştırma konuları arasında Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkasya’ya odaklanacak şekilde uluslararası siyaset, tarih ve suçlar yer almaktadır.
İletişim: motulun@avim.org.tr