Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History - Sayı / Issue: 17

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 17
Yıl : 2016
Fiyat : 17.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

Balkanlar, tarih boyunca farklı göç yollarının kesiştiği bir coğrafya olmuş, pek çok kavim bu topraklara izini bırakmıştır. Yolu Balkanlar’dan geçen kavimler, bazen buradaki halkları yerlerinden etmiş, içinde eritmiş veya kendileri bunların içinde erimiş ve bu süreçlerin bir sonucu olarak farklı etno-ulusal ve etno-dinsel kimlikler oluşmuştur. Bu yoğun, yüzyıllar süren, devamlı, rastlantısal ve karşılıklı etkileşim sonucunda, Balkanlar dünyada etnik çeşitliliğin en fazla olduğu coğrafyalardan biri haline gelmiştir.


Nüfus hareketleri ve topluluklar arası ilişkiler dış etkenlerden bağımsız bir şekilde gerçekleşmemektedir. Bunlar, sosyo-politik bağlamdan hem etkilenmekte hem de bu bağlamın oluşmasına neden olmaktadır. 15. Ve 19. yüzyıllar arasında, bahse konu nüfus hareketleri ve toplumlar arasında ilişkiler imparatorluklar bağlamında, özellikle de Osmanlı
İmparatorluğu’nun yönetimi altında şekillenen bir ortamda yaşanmıştır. 19. yüzyılın başından itibaren, imparatorluklar dağılmaya ve yerlerini yeni ve özgün politik oluşumlar olan ulus-devletlere bırakmaya başlamıştır. Yaklaşık bir yüz yıl içerisinde, Balkanlar’ın sosyal,
ekonomik ve politik yapısı çarpıcı bir biçimde değişmiştir. Bu süre zarfında, anlaşmazlıklar ve çatışmalar yarımadanın etno-demografik yapısını önemli ölçüde değiştirmiş ve çeşitli şekillerde yaşanan gönüllü veya zorunlu göçlere yol açmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasındaki Soğuk Savaş döneminde de daha küçük çaplarda da nüfus hareketleri yaşanmıştır. Soğuk Savaş sonrasında meydana gelen amansız etnik çatışmalar, katliamlar, gönüllü veya zorunlu göçler de, Balkanlar’ın nüfus yapısının değişmesine neden olmuştur. Günümüzde Balkanlar, Orta Doğu’dan (özellikle Suriye’den) gelen büyük göç dalgasının geçiş güzergâhında yer almaktadır. Bunun bir sonucu olarak, Balkanlar trajik görüntülerin sahnelendiği bir coğrafya haline gelmiştir.

Uluslararası Suçlar ve Tarih dergisinin 17. sayısı karmaşık siyasal ve toplumsal dinamiklerin halen hakim olduğu bu coğrafyaya odaklanmaktadır.


Ali Asker ve Merve Özel Özcan’ın kaleme aldıkları Panslavizmin Çarlık Rusyası’nın ve Sovyetler Birliği’nin Balkan Politikaları Üzerindeki Etkisi başlıklı çalışma Rus düşünce tarihinde önemli akımlardan biri olan Panslavizm’i irdelemektedir. Panslavizm akımının tarihsel gelişim süreci, dönüşümü, etki ve sonuçları ele alan çalışma, bu düşünce akımının Balkanlara yönelik Rus dış politikasındaki ve çağdaş Rus milliyetçiliği içindeki yeri ve işlevleri hakkında tarihsel bir incelemeyi okuyucuya sunmaktadır.


Cengiz Haksöz’ün The Making of the Rhodopean Borders and Constructıon of the Pomak Identities in the Balkans (Rodoplar Sınırının Oluşumu ve Balkanlar’da Pomak Kimliğinin İnşası) başlıklı çalışması Slavca konuşan Müslüman bir topluluk olan Pomakların, kimlik oluşum süreçlerini Bulgar, Yunan ve Türk ulus kurma süreçleri ile ilişkiselliği içerisinde incelemektedir. Bu çerçevede Haksöz, Rodoplardaki sınırların oluşturulması ve bu sınır oluşumunun Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye’deki Pomakların kimlik inşa süreçlerini nasıl şekillendirdiği üzerinde durmaktadır.


1990’lı yıllarda Yugoslavya’nın dağılma süreci, büyük insani dramlara sebep olan çatışmaların ve katliamların yaşandığı çok trajik bir dönem olmuştur. Öncesinde bir arada veya yan yana yaşayan toplulukların bu şekilde yıkıcı ve kanlı mücadelelerin içine girmeleri incelenmesi ve dersler çıkartılması gereken bir tarihsel süreçtir. İbrahim Fevzi Güven,
Yugoslavya’nın Dağılması Bağlamında Josip Broz Tito ve Slobodan Miloseviç’in Söylem ve Politikalarının İncelenmesi başlıklı makalesinde Yugoslavya’nın iki lideri, Tito ve Miloseviç’in tutum ve politikalarını karşılaştırarak, Yugoslavya’nın dağılma süreci ele almakta, iki liderin farklı ideoloji ve politikalarının Yugoslavya’nın kaderini nasıl
etkilediğini incelemektedir.


Rusya’nın Kırım’ı ilhakı, NATO’nun Kosova müdahalesinden sonra yaşanan en büyük uluslararası hukuk ve dış politika sorunlarından birinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Rusya, yürüttüğü işgal politikasını, NATO’nun Kosova müdahalesini örnek göstererek
meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Abdullah Tunç ve Hamdi Fırat Büyük, Kosova ve Kırım Vakalarının Uluslararası Hukuk Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analizi başlıklı çalışmalarında, Kosova müdahalesi ve Kırım’ın işgalini, uluslararası hukuk başta olmak üzere tarihi, demografik ve siyasi yönleriyle ele almakta ve iki olayın benzer ve farklı yönlerini analiz etmektedirler. Tunç ve Büyük, bu analizleri sonucunda iki olay arasında var olan temel farklılıkları ortaya koymakta ve Kosova örneğinin Kırım’ın ilhakına emsal olamayacağını göstermektedirler.


Balkanlar üzerine odaklanan bu çalışmaların yanında, Uluslararası Suçlar ve Tarih dergisinin bu sayısında yer alan Teoman Ertuğrul Tulun’un The Fabricated Pontus Narrative and Hate Speech (Üretilmiş Pontus Anlatısı ve Nefret Söylemi) başlıklı çalışması, 1980’li yılların
sonlarından bu yana dile getirilmeye başlanmış olan “Pontus Rum Soykırımı” anlatısını ele almaktadır. Yunan ve Türk kaynakların karşılaştırmalı incelemesine dayanan bu çalışma, “Pontus Rum Soykırımı” anlatısına içsel olan nefret söyleminin unsurlarına da işaret
etmektedir.


Son olarak, Şükrü Elekdağ’ın Karadeniz havzasında önemli jeopolitik gelişmelerin yaşandığı günümüzde, Montrö Sözleşmesi’nin karşılaştığı güvenlik sorunlarına değinen ve bu sözleşmenin fesih ve tadili durumunda Türkiye’nin karşılaşabileceği olasılıkları inceleyen 81.
Yılında Montrö Sözleşmesi’nin Karşılaştığı Güvenlik Sorunları ve Sözleşmenin Feshi ve Tadili İçin Girişimler Vukuunda Karşılaşılacak Senaryoların Analizi başlıklı raporunu da bu sayımızda okuyuculara sunarız.

İçindekiler

“Yazarlar”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 17 (2016): 5-7.


“Contributors”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 17 (2016): 8-10.


Kılıç, Alev. “Editörün Notu”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 17 (2016): 11-13.


Kılıç, Alev. “Editorial Note.” Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 17 (2016): 14–16.

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ/RESEARCH ARTICLES


Asker, Ali, ve Merve Suna Özel Özcan. “Panslavizmin Carlık Rusyası’nın ve Sovyetler Birliği’nin Balkan Politikaları Üzerindeki Etkisi/ The Influence of Panslavism in Tsarist Russia’s and Soviet Union’s Balkan Policies”. Uluslararası Suçlar ve Tarih/International Crimes and History 17 (2016): 17-46.


Haksöz, Cengiz. ‘The Making of the Rhodopean Borders and Construction of the Pomak Identities in the Balkans /Rodoplar Sınırının Oluşumu ve Balkanlar’da Pomak Kimliğinin İnşası’. Uluslararası Suçlar ve Tarih/International Crimes and History 17 (2016): 47–100.


Güven, İbrahim Fevzi. “Yugoslavya’nın Dağılması Bağlamında Josip Broz Tito ve Slobodan Milosevic’in Soylem ve Politikalarının İncelenmesi / Examination of the Discourses and the Politics of Josip Broz Tito and Slobodan Milosevic in the Context of the Dissolution of Yugoslavia”. Uluslararası Suçlar ve Tarih/International Crimes and History 17 (2016): 101-28.


Tunç, Abdullah, ve Hamdi Fırat Büyük. “Kosova ve Kırım Vakalarının Uluslararası Hukuk Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analizi / A Comparative Analysis of Kosovo and Crimea Cases from an International Law Perspective”. Uluslararası Suçlar ve Tarih/International Crimes and History 17 (2016): 129-64.


Tulun, Teoman Ertuğrul. “The Fabricated Pontus Narrative and Hate Speech / Üretilmiş Pontus Anlatısı ve Nefret Söylemi.” Uluslararası Suçlar ve Tarih/International Crimes and History 17 (2016): 165–88.

 

RAPOR/REPORT

 

Elekdağ, Mustafa Şükrü. “81. Yılında Montro Sozleşmesi’nin Karşılaştığı Guvenlik Sorunları ve Sozleşmenin Feshi ve Tadili İcin Girişimler Vukuunda Karşılaşılacak Senaryoların Analizi /Security Issues Faced by the Montreux Convention and the Analysis of Possible Scenarios in the Event of Attempts for the Annulment and Amendment of the Convention”. Uluslararası Suçlar ve Tarih/International Crimes and History 17 (2016): 189-206.

Yazarlar

Ali  Asker,  Karabük  Üniversitesi  Uluslararası  İlişkiler  BölümBaşkanı’dır. 1993 yılında Azerbaycan Teknik Üniversitesi, 1997yılında Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Asker,2000 yılında Marmara Üniversitesi’nde Kamu Hukuku dalında yükseklisans, 2007 yılında Ankara Üniversitesi’nde aynı alanda doktora eğitiminitamamlamıştır. Bölge Çalışmaları alanında Doçent olan Asker, post-Sovyetülkeler, Kafkasya ve Türk Dünyası alanlarındaki çalışmalarına devametmektedir.

 

Hamdi  Fırat  Büyük,  Saraybosna  Devlet  Üniversitesi’nde  misafiraraştırmacı olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. Başlıcailgi alanları Balkanlar, Türkiye-Balkan ülkeleri ilişkileri ve Avrupa Birliğigenişlemesi  olan  Büyük,  Türkiye’de  düşünce  kuruluşları  ve  medyasektörlerinde  çalışmıştır.  Çok  sayıda  ulusal  ve  uluslararası  yayınkuruluşunda  yazı  ve  görüşleri  yayınlanan  Büyük,  aynı  zamandaBalkanlar’da bir dizi alan araştırması yürütmektedir. Ankara ÜniversitesiSiyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora çalışmalarına AKP DönemiTürk Dış Politikasında Balkan Müslümanlarıbaşlıklı tezi ile devam eden Büyük, lisans eğitiminiKadir Has Üniversitesi İşletme ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde tamamlamış, ardındanUniversityof Essex Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Türkiye’nin Balkanlardaki Yumuşak Gücübaşlıklı teziyle yüksek lisans derecesini almıştır.

 

İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu’ndan mezun olan Mustafa Şükrü Elekdağ, La Faculté de Droit et des Sciences EconomiquesL’université    Paris-I-Panthéon-Sorbonne’deyüksek    lisansınıtamamladıktan sonra aynı yerde ekonomi alanındaki doktora çalışmalarınıtamamlamıştır.  1951  yılında  Dışişleri  Bakanlığı’nda  göreve  başlayanElekdağ, Tokyo Büyükelçiliğinden sonra, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığıyapmış ve Washington Büyükelçiliğinin ardından 1989 yılında emekliolmuştur. 1990-2002 yılları arasında Bilkent Üniversitesi’nde dersler veren Elekdağ, 22. ve 23.dönemlerde İstanbul milletvekilli olarak TBMM’de görev yapmıştır. Elekdağ’ın farklı medyaorganlarında yayınlanan çok sayıda makalesi mevcuttur.

 

Karabük  Üniversitesi  Uluslararası  İlişkiler  Bölümü’nde  araştırmagörevlisi  olan  İbrahim  Fevzi  Güven,  2014  yılında  İstanbulÜniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezunolmuştur.  2015  yılında  Yalova  Üniversitesi  Uluslararası  İlişkilerBölümü’nde başladığı yüksek lisans çalışmalarına devam eden Güven’inakademik  ilgi  alanları  arasında  Balkan  Çalışmaları,  Siyasi  Tarih,Uluslararası İlişkiler Teorileri bulunmaktadır.

 

Cengiz Haksöz, 2003 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi veUluslararası  İlişkiler  Bölümü’nden  mezun  olduktan  sonra,  2007yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden yüksek lisans derecesini almıştır.Halen,  Antropoloji  (University  of  Pittsburgh)  ve  Sosyoloji  (ODTÜ)dallarında doktora adayıdır. Coğrafi ilgi alanları, Balkanlar, Doğu Avrupa,Türkiye ve Kuzey Amerika’dır. Teorik ilgili alanları ise mutfak kültürü,kolektif  bellek,  tabiat  manzaraları,  sınır  bölgeleri,  kimlikler,  azınlıklar,etnisite,  dil,  din,  milliyetçilik  ve  kentsel  çalışmaları  kapsamaktadır.  Haksöz’ün  Antropolojialanındaki  doktora  çalışması,  post-sosyalist  Bulgaristan’ın  taşra  kentlerinde  kentsel  mekankullanımı üzerinde yoğunlaşmaktadır.

 

Teoman Ertuğrul Tulun, 2003 yılında McGill UniversitySiyaset BilimiBölümü’nden mezun olmuştur. 2003-2004 senelerinde Ankara’dakiAvrupa Birliği İletişim Grubu’nda (ABİG) kıdemli araştırma görevlisi,2004-2006  senelerinde  Bilkent  Üniversitesi  Uluslararası  İlişkilerBölümü’nde  araştırma  görevlisi  olarak  çalışmıştır.  2009’da  BilkentÜniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden yüksek lisans derecesinialan Tulun, 2010-2015 yıllarında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi veKamu Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisi ve öğretim asistanı olarak çalışmış, 2012 ve 2015yılları arasında aynı bölümde dersler vermiştir. 2010 senesinden bu yana bu bölümde doktoraçalışmalarına  devam  etmekte  olan  Tulun,  2016  senesinden  bu  yana  Avrasya  İncelemeleriMerkezi’nde analist olarak görev yapmaktadır.

 

Georgia  State  University Siyaset  Bilimi  Bölümü’nde  doktora çalışmalarına  devam  eden  Abdullah  Tunç,  yüksek  lisansını Uluslararası  Hukukta  Davetle  Müdahalebaşlıklı  teziyle  AnkaraÜniversitesi  Kamu  Hukuku  Bölümü’nde  tamamlamıştır.  Başlıca  ilgialanları, uluslararası hukuk, kuvvet kullanma, insancıl hukuk ve iç savaşkonuları olan Tunç’un, yayınlanmış pek çok yorum ve analiz yazılarımevcuttur. Lisans derecesini, Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden alanTunç, Ankara Barosu’nda avukatlık stajını tamamlamıştır.