Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History - Sayı / Issue: 22

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 22
Yıl : 2021
Fiyat : 60.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History (UST/ICH), güncel 22’nci sayısı ile birlikte, 15’inci yayın yılını tamamlamaktadır. UST/ICH, zengin yayın mirasına uygun olarak, yazı çeşitlerini ve konularını güncel sayısında genişletmeye devam etmektedir. Bu bağlamda, UST/ICH’nin 22’nci sayısı Uluslararası Hukuk, Tarih, Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji alanlarını kapsamaktadır.

Emekli Büyükelçi Güzdüz Aktan, UST/ICH’nin ilk sayısında yayınlanan başyazısında, UST/ICH’nin çalışma alanını tarihte meydana gelen katliamlar ve mezalim ile beraber, 17 Temmuz 1998 tarihli Roma Statüsünde belirtilen uluslararası suçlar olarak tanımlamıştır. Uzun bir süre bu kapsamda yayınlanan UST/ICH, iki yıl önce araştırma konularını genişletmeye karar vermiş ve dergiye yeni makale bölümleri eklenmiştir. Bu vesileyle, derginin ilk başyazısını kaleme alan ve yayınlanmasında büyük katkıları olan  Emekli Büyükelçi Gündüz Aktan’ı saygıyla ve rahmetle  anıyoruz.

COVID-19 pandemisi 2021 yılında dünya gündeminin en üst sırasında yer almaya devam etmiştir. Bu zorlu süreçte, tüm dünya yeni koşullara ve değişimlere uyum sağlamaya çalışmıştır. Bu süreç içinde uluslararası ve ulusal kapsamda sosyolojik, siyasi ve ekonomik sonuçları olan değişiklikler ortaya çıkarken ve pandemi ortamı olağandışı zorluklar yaratmakta iken, ayrılıkçı eğilimler, ırkçılık ve sömürgecilik mirasının yarattığı sorunlar gibi geçmiş dönemlerde gerçekleşen olumsuzluklar da gündemde kalmaya devam etmiştir. Derginin son sayısı, yaşamın pandemi öncesi dönemde olduğu gibi devam ettiği mesajını vermekte ve dergi çalışmalarının kesintisiz şekilde devam etmesinin önemini vurgulamaktadır.

Konu alanlarının genişletilmesi kapsamında, UST/ICH’nin 22’nci sayısı bir yorum yazısı, beş araştırma makalesi, bir “Uluslararası Mahkemelerdeki Davalar” bölümü makalesi, bir rapor ve bir kitap incelemesinden oluşmaktadır.

Emekli Büyükelçi Oğuz Demiralp tarafından kaleme alınan yorum yazısı Uluslararası İnsancıl Hukuk: Kökenleri Ve Gelişimi” başlığını taşımaktadır. Oğuz Demiralp, yorum yazısında “Uluslararası İnsancıl Hukuk” olgusunun tarihsel arka planını izah etmekte, evrimini incelemekte ve insanlığa karşı suçların yıkıcı etkilerine insani bir bakış açısı getirmektedir.

“Uluslararası Mahkemelerdeki Davalar” bölümündeki “Uluslararası Adalet Divanı’nın Gambiya-Myanmar Davasında Soykırım Suçunun Tespiti Bakımından Karşılaşacağı Dört Temel Hukuki Soruna Dair Bir Değerlendirme” başlıklı makalesinde Onur Uraz, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) Gambiya / Myanmar davasında karşılaşması muhtemel dört temel hukuki sorunu incelemekte ve Myanmar’da Rohingya halkına karşı soykırım suçunun işlenip işlenmediği konusunu ayrıntılı bir şekilde irdelemektedir. Makale davanın asıl zorluğunun bu eylemlerin “soykırım niyetiyle” işlenip işlenmediğini saptamak olduğunu belirtmekte ve eğer bu fiil işlenmiş ise  Myanmar'ın fail olarak kabul edilip edilemeyeceği hususunu tartışmaktadır.

Mustafa Karaca, Caner Çakı ve Abdülhakim Bahadır Darı tarafından hazırlanan “Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda Savaş Suçu Bağlamında Sovyetler Birliği Propagandasında Nazi Almanya’sının Sunumu” başlıklı ilk araştırma makalesi Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı ve II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası’na karşı kullandığı söylemleri araştırmaktadır. Makale özellikle SSCB’nin propaganda amacıyla Naziler hakkında halkına vermiş olduğu mesajlara odaklanmaktadır.

Ali Oğuz Diriöz tarafından yazılanAB Yeşil Mutabakat Kapsamında Yeşil Ekonomiye Dönüşüm Süreci, Türkiye-AB İlişkilerine Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi” başlıklı ikinci araştırma makalesi, Türkiye’nin ve dünyanın özellikle yakın zamanlarda sıklıkla yaşanan doğal afetler sebebiyle karşılaştığı çevre sorunlarını konu almaktadır. Makale, Türkiye'nin Yeşil Mutabakat'a uyumunun gelecek nesiller için kritik önemini göz ardı etmeden, Avrupa Birliği ile olan ilişkilere odaklanmaktadır.

Senad Sevdik, kaleme aldığıTecavüz Kampı Vilina Vlas Oteli: Uluslararası Toplum Neden Hala Hareketsiz?” başlıklı üçüncü araştırma makalesinde, Bosna Hersek'in Visegrad kentinde, çoğunluğu Bosnalı Müslüman kadınlar olmak üzere, masum sivillere tecavüz etmek, işkence etmek, dövmek ve öldürmek için kamp olarak kullanılmış bir bina olan Vilina Vlas oteli ile ilgili acı verici gerçekler araştırılmaktadır. Makale bu eski kampın bir turistik yer olarak işletilmesine ilişkin etik konuları incelemekte ve bu utanç verici durum için çözümler önermektedir.

Zoran Ivanov’un kaleme aldığı “Liberal Uluslararası Düzen Krizi ve Küçük Devletlerin Statüsü: Makedonya Cumhuriyeti veya Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Örneği” başlıklı dördüncü araştırma makalesi uluslararası sistem ve küçük devletler arasındaki uyuşmazlığı incelemektedir. Makale, söz konusu uyuşmazlığı, 1991 yılından bu yana uluslararası örgütlere katılma arayışında olan (Kuzey) Makedonya Cumhuriyeti'nin deneyiminden yola çıkarak ele almaktadır. Makale, liberal uluslararası düzenin küçük devletleri ihmal eden yaklaşımının kritik zayıflıklarını analiz etmekte, uluslararası sistemde zayıf veya başarısız devletlerin ortaya çıkmasına neden olan küçük devletlerin kritik zaafiyetlerini ve avantajlarını incelemektedir.

Mehmet İlbey Çoban’ın hazırladığı “Tunus’taki Fransız Sömürgeci Yönetimin Karşılaştığı Zorluklar: Akdeniz’deki Reelpolitik” başlıklı beşinci araştırma makalesinde, Fransız sömürge yönetiminin Tunus'ta karşılaştığı engellerin arkasındaki dinamikler Uluslararası İlişkiler disiplini bağlamında araştırılmaktadır. Makale anarşi kavramını açıklamakta ve bu kavramın Tunus'un içinde bulunduğu bölgenin dinamiklerini açıklamaya yardımcı olduğunu öne sürmektedir.

Raporlar bölümünde, Narmin Abbaslı’nın kaleme aldığıBir Mekanizma Olarak Milliyetçilik: Sincan Pamuk Yasağı Olayının Analizi” başlıklı makalede, Kanada ve Avrupa Birliği tarafından mevcut ve eski Çinli yetkililere uygulanan yaptırımlar ve Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi eyaletinde yapıldığı öne sürülen insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e yönelik artan baskının sonuçları incelenmektedir. Çalışma ayrıca hükümetin, artan uluslararası baskı döneminde, milliyetçiliği ve kamu görüşünü yönetme becerisini de analiz etmektedir.

Ceylin Özyurt’un kitap incelemesi Rustam Atadjanov’un “Rustam Atadjanov`Un "İnsanliğa Karşı Suçlar Bakımından Korunan Bir Değer Olarak İnsan Olma Niteliği: Kavramsal Ve Normatif Bir Bakış" Kitabına Dair Bir Değerlendirme” kitabını analiz etmektedir. Özyurt, analizinde, kitabın uluslararası hukukta yer alan belirli bir temel suçun koruyucu kapsamını açıkladığına dikkat çekmekte ve bu kavrama ilişkin açıklamaların hem kavramsal hem de normatif soruları yanıtlaması gerektiğini belirtmektedir.

Dergiyi ilgiyle okuyacağınızı umuyor ve gelecek yıl için en iyi dileklerimizi sunuyoruz.

İçindekiler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YORUM/COMMENTARY
 

Demiralp, Mustafa Oğuz. “Uluslararası İnsancıl Hukuk: Kökenleri Ve Gelişimi / International Humanitarian Law: Origins And Evolution.” Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 22 (2021): 21–28.

 

ULUSLARARASI MAHKEMELERDE GÖRÜŞÜLEN DAVALAR / CASES BEFORE INTERNATIONAL COURTS

 

Uraz, Onur. “Uluslararası Adalet Divanı’nın Gambiya-Myanmar Davasında Soykırım Suçunun Tespiti Bakımından Karşılaşacağı Dört Temel Hukuki Soruna Dair Bir Değerlendirme /An Evaluation of the Four Main Legal Problems that the International Court of  Justice Will Likely Face in Assessing the Crime of Genocide in Gambia – Myanmar Case.” Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal, 2021, 29–74.

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

 

Karaca, Mustafa, Caner Çakı, and Abdülhakim Bahadır Darı. “Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda Savaş Suçu Bağlamında  Sovyetler Birliği Propagandasında Nazi Almanya’sının Sunumu  / The Presentation of the Nazi Germany in the Soviet Union Propaganda in the Context of the War Crime in Great Patriotic War.” Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 22 (2022): 75–106.

 

Diriöz, Ali Oğuz. “AB Yeşil Mutabakat Kapsamında Yeşil Ekonomiye Dönüşüm Süreci, Türkiye-AB İlişkilerine Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi / Transition Towards Green Economy Within EU Green Deal, the Evaluation of Possible Impacts on Relations Between Turkey and the EU.” Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 22 (2021): 107–30.

 

Sevdik, Senad. “Rape Camp Vilina Vlas Hotel: Why Is the Internatonal Community Still Unmoved? / Tecavüz Kampı Vilina Vlas Oteli: Uluslararası Toplum Neden Hala Hareketsiz?” Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 22 (2021): 131–60.

 

Ivanov, Zoran. “The Crisis of Liberal International Order and the Status of the Small States: The Case of Republic of Macedonia and Republic of North Macedonia / Liberal Uluslararası Düzen Krizi ve Küçük Devletlerin Statüsü: Makedonya Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Örneği.” Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 22 (2021): 161–92.

 

Çoban, Mehmet İlbey. “The Challenges to French Colonial Rule in Tunisia: Realpolitik in the Mediterranean / Tunus’taki Fransız Sömürgeci Yönetimin Karşılaştığı Zorluklar: Akdeniz’deki Reelpolitik.” Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 22 (2021): 193–216.

 

RAPOR/ REPORT

 

Abbasli, Narmin. “Nationalism as a Mechanism: Analysis of Xinjiang Cotton Ban Incident / Bir Mekanizma Olarak Milliyetçilik: Sincan Pamuk Yasağı Olayının Analizi.” Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 22 (2021): 217–44.

 

KİTAP İNCELEMESİ / BOOK REVIEW

 

Özyurt, Ceylin. “A Review on Rustam Atadjanov’s ‘Humanness as a Protected Legal Interest of Crimes Against Humanity Conceptual and Normative Aspects’  /Rustam Atadjanov`un ‘İnsanlığa Karşı Suçlar Bakımından Korunan Bir Değer Olarak İnsan Olma Niteliği: Kavramsal ve Normatif Bir Bakış’ Kitabına Dair Bir Değerlendirme.” Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 22, no. 245–256 (2021). 

 


 
 
Yazarlar

Mustafa Oğuz Demiralp, (22 Ocak 1952, İstanbul), Türk diplomat, (E) Büyükelçi. Temmuz 1971’de İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi'nden ve Ocak 1976’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. 1997-2000 yılları arasında Dışişleri Bakanı Özel Müşaviri; Büyükelçi sıfatıyla 2000-2002 yılları arasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi (2000-2002), BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Konseyi Başkan Yardımcısı, DTÖ Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu Başkanı, DTÖ Ticaret ve Çevre Komitesi Başkanı; 2002-2005 yılları arasında Avrupa Birliği (AB) nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi; 2005-2009 yılları arasında AB Genel Sekreteri; 2009-2010 yılları arasında Bern Büyükelçisi; 2010-2013 yıllarında BM Cenevre Ofisi Türkiye Daimi Temsilcisi ve 2014-2017 yılları arasında Meksika Büyükelçisi olarak görev yapmıştır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İletişim: ouzdemiralp@yahoo.com

Onur Uraz, Hacettepe Universitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Kamu Hukuku Anabilim Dalında Doktor Öğretim Görevlisidir. Araştırmaları soykırım suçu başta olmak üzere uluslararası ceza hukuku, AB hukuku, insan hakları hukuku ve uluslararası enerji hukuku alanlarına yoğunlaşmaktadır. Uraz, 2011 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve 2012 senesinde Ankara Barosu’na kaydolmuştur., 2014 yılında University of Glasgow’dan Hukuk yüksek lisans derecesini, 2020 yılında ise Southamtpon Üniversitesi Hukuk fakültesinden doktara derecesini almıştır. Uraz 2014 yılından bu yana Uluslararası Soykırım Akademisyenler Birliği (IAGS)’in karar komitesi üyesidir.

İletişim: onururaz@hacettepe.edu.tr

Mustafa Karaca, Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseride tamamladı. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitirdi. Sırasıyla aynı üniversitede İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans, Yönetim ve Organizasyon Bilim dalında doktorasını “Girişimciliği Belirleyen Kişilik Özellikleri” başlıklı tezini savunarak tamamladı. Akademik yaşamı sırasıyla Erciyes, Ahi Evran, İnönü, Sakarya Üniversitelerinde devam etti. Halen Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İş yaşamı boyunca Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Fakülte Kurulu Üyeliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Senato Üyeliği ve Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. İletişim, yönetim, propaganda ve girişimcilik alanında 40 civarında ulusal/uluslararası makale, 50 civarında ulusal/uluslararası bildiri, 10 civarında ulusal/uluslararası kitap yayınladı. 2019 yılında Review of Managerial Science (SSCI) dergisinde yayınlanan makalesi ile Tübitak’tan teşvik aldı. 2020 yılında ise Cambridge Yayınevinden çıkan Handbook of Leadership isimli kitabı ile Anadolu Üniversitesi yayın teşviğine layık görüldü. Avrupa Birliği Çerçeve Programları, IPARD, İkili İşbirliği Programları, Merkezi Finans İhale Birimi, Kalkınma Ajansları ve Türk Ulusal Ajansı tarafından fonlanan çok sayıda projeyi yazıp, yönetti. Disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmaları önemsemekte ve bu doğrultuda çalışmalar yapmaktadır. Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi ve Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisinin kurucusu ve editörlüğünü yürütmektedir.

İletişim: mustafa_karaca@anadolu.edu.tr

Caner Çakı, 1989 yılında Samsun’un Bafra ilçesinde doğdu. 2012 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. 2016 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı'ndan yüksek lisans derecesini aldı. 2021 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamladı. 2015-2021 yılları arasında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Propaganda, reklam, halkla ilişkiler ve sosyal medya alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Nazi Almanya’sı, Sovyetler Birliği ve Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere farklı dönem ve ülkelerin propaganda faaliyetleri üzerine incelemelerini sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası alanda pek çok dergide propaganda alanında çalışmaları bulunmaktadır. “İletişim ve Propaganda”, “Türk Siyasal Hayatında Propaganda Çalışmaları” ve “Türk Siyasal Hayatında Propaganda Müzikleri” adlı üç kitabın editörlüğü görevini üstlenmiştir.

İletişim: caner_caki@hotmail.com

Abdülhakim Bahadır Darı, 1985 yılında İstanbul’un Kadıköy ilçesinde doğdu. 2010 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2012 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve çalışma psikolojisi Anabilim Dalı'ndan yüksek lisans derecesini aldı. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla ilişkiler Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamladı. 2019 yılından itibaren Yalova Üniversitesi Sanat ve tasarım fakültesinde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Halkla ilişkiler ve sosyal medya alanlarında çalışmalar yürütmektedir.

İletişim: daribahadir@gmail.com

Dr. Ali Oğuz Dirioz, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Uluslararası Girişimcilik ve Küreselleşme Bölümünde Öğretim Üyesidir. İlaveten, TOBB ETÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde de düzenli olarak ders vermektedir. 2020’den bu yana TOBB ETÜ Taşkent’in de akademik kadrosunda yer almaktadır. TOBB ETÜ’den önce Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi olarak dersler vermiştir. Öncesinde ise, Dünya Bankasında Danışman olarak su ile ilgili çalışmada yer almıştır: Status of Water Sector Regulation in The Middle East and North Africa (2017). Dr. Diriöz’ün ilgi alanları arasında, küreselleşme, uluslararası İlişkiler, diplomasi, enerji ve çevre, Türk siyaseti ile dış politikada işletmelerin ve devlet dışı aktörlerin rolü yer almaktadır. Son yayınlardan bazıları: “Addressing climate change through the water–energy–food nexus; Lessons learned from Turkey” (2021), “The Prospects of Natural Gas Organization in the Light of Qatar’s OPEC Exit: Some Critical Reflections The Extractive Industries and Society”(2020) ve “Watering Down Tensions: The Role of Securitisation in Water Cooperation” (2020). Halen Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği (ECONFO) Başkan Yardımcısıdır. Dış Politika Enstitüsü (DPE) çerçevesinde seminerler vermektedir. İngilizce ve Fransızcayı ileri seviyede bilmektedir.

İletişim: adirioz@etu.edu.tr

Senad Sevdik 2019 yılında Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans mezuniyetini takiben 2020 yılında Groningen Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde, Bosna-Hersek üzerine tezli yüksek lisans programını tamamlamıştır. 2018 yılında Erasmus programı kapsamında Maastricht Üniversitesi’nde lisans seviyesinde ekonomi alanında dersler almıştır. Lisans öğrenimi sırasında, Ocak 2019’da, İstanbul Politikalar Merkezi’nde staj yapmış ve “Türkiye’de Gençlik Çalışması Yerel İşbirliği” projesine katkıda bulunmuştur. Ayrıca, Dış Politika Enstitüsü’nde stajını tamamlamış, Balkanlar ve Güney Kafkasya üzerine makaleler yazmıştır. 2021 Ocak yılı’nın başından itibaren, Avrasya İncelemeleri Merkezi’nde Balkanlar üzerine makalaler yazmaktadır.

İletişim: sevdiksenad@gmail.com

Dr. Zoran Ivanov, Ankara’daki TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. Makedonya C., Üsküp Askeri Akademi’den mezun olmuştur. Eğitimine Harp Akademisi’nde devam ederek, güvenlik çalışmaları alanında Askerlik Sanatı ve Bilimler Yüksek Lisans derecesi ile mezun olmuştur. 2014 yılında Ulusal Tarih Enstitüsü’nde Balkan güvenlik çalışmaları dalında Doktorasını almıştır. 1999-2019 yılları arasında, Makedonya Ordusunda farklı görevlerde ve tertiplenmelerde görev yapmıştır. 2010 yılında, savunma ve güvenlik alanında çalışmak üzere hükümet yapısı içindeki görevlere geçmiştir. 18 yılı aşkın bir süre lider konumunda, güvenlik ve istihbarat alanındaki büyük ve orta ölçekli askeri ve hükümet kuruluşlarında yeniden yapılandırmaya ve yeniden örgütlenmeye yönelik idarecilik yapmıştır. Esas uzmanlık alanı terörizm, hibrit savaş, güvenlik, öncü değişiklikler ve ulusal güvenlik politikasıdır. Eş zamanlı olarak, bazı yerel ve yabancı üniversitelerde, diğer uluslararası okullar ve merkezlerde misafir öğretim görevlisi ve açılış konuşmacısı olarak hizmet vermiştir. Dr. Ivanov’un çok sayıda yayını mevcuttur. Birçok mesleki Dergi ve Yayınlarda yer alan çok sayıda makalenin ortak yazardır.

İletişim: zivanov@etu.edu.tr

Mehmet İlbey Çoban Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2016’da Maliye programından yandal yaparak mezun olmuştur. 2020 yılında ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden Yüksek Lisans derecesi almış ve aynı yıl ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünde Doktora programına kabul edilmiştir. 2019’dan beri ODTÜ’de Araştırma Görevlisi olup, akademik çalışmalarına devam etmektedir. İlgi alanlarını teorik yaklaşımlar, dış politika ve güvenlik meseleleri oluşturmaktadır. İngilizcenin dışında B1 seviyesinde Rusça ve A2 seviyesinde Almanca bilmektedir.

İletişim: ilbey@metu.edu.tr

Narmin Abbasli, Çin'de bulunan Fudan Üniversitesi'nde ikinci sınıf yüksek lisans öğrencisidir. Anabilim Dalı, Çin Siyaseti ve Diplomasisine odaklanan Uluslararası Politikadır. Başlıca araştırma ilgi alanları arasında Çin iç siyaseti ve dış ilişkilerdeki modern siyasi gelişmeler yer almaktadır. Şu anda Çin-Rusya ilişkileri üzerine araştırma yürütmektedir.

İletişim: 20210170118@fudan.edu.cn

Ceylin Özyurt 2017'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Lisans Programından birincilikle mezun oldu. Aynı yıl kabul aldığı ODTÜ Sosyoloji Yüksek Lisans Programından Eylül 2021 itibariyle normallik, etiketleme ve engellilik üzerine yoğunlaştığı yüksek lisans tez çalışmasını tamamlamıştır. Lisansüstü öğrenimi sırasında yoksul nüfusa yönelik sosyal koruma mekanizmaları, toplumsal cinsiyet, göç, kadına yönelik şiddet ve engellilik konulu projelerde araştırmacı olarak görev aldı. Ekim 2021 itibariyle ODTÜ Sosyoloji Doktora öğrencisi olarak lisansüstü eğitimine devam etmektedir. Şubat 2021'den beri Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

İletişim: ceylinozyurt@gmail.com