REVIEW OF ARMENIAN STUDIES DERGİSİNİN 34’ÜNCÜ SAYISI YAYINLANDI
Paylaş :
PDF İndir :

15.02.2017


Review of Armenians Studies dergisinin yeni yayınlanan 34’üncü sayısında 5 makale ve 1 kitap tanıtımı yer almaktadır.

Ömer Engin Lütem tarafından kaleme alınan “Facts and Comments” (“Olaylar ve Yorumlar”), 2016 yılının ikinci yarısında Türkiye-Ermenistan ilişkilerini ve ayrıca Karabağ sorunundaki gelişmeleri ele almaktadır. Türkiye Ermenistan ilişkileri adeta donmuş gibi bir hareketsizlik içinde bulunurken Karabağ sorunu, Rusya’nın bütün çabalarına rağmen, yeniden alevlenme eğilimi göstermektedir.

Brendon J. Cannon’ın “A Truly Global Crime? Africa and The Campaign For “Armenian Genocide” Recognition” (“Gerçek Küresel Bir Suç? Afrika ve ‘Ermeni Soykırımını’ Tanıtma Kampanyası”) başlıklı makalesinde çeşitli Ermeni grupların 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendikleri kampanyalarını incelenmekte ve bunların tüm dünyaya hitap etmesi gerekirken, Asya ve özellikle Afrika’nın ihmal edildiği belirtilmekte ve bu durumun nedenleri araştırılmaktadır. Yazıda ayrıca, bu kampanyaların Türk ve Müslüman karşıtı bir nitelik taşıdığı ve 19. Yüzyılın ırkçı yaklaşımlarını yansıttığı belirtilmektedir.

Armand Sağ’ın “The Armenian Diaspora in the Netherlands: Statistics of Education, Residence, and Place of Birth” (“Hollanda'da Yaşayan Ermenilerin Verileri: Eğitim, İkametgâh Ve Doğum Yeri Hakkında İstatistikler”) başlıklı makalesinde, Ermenistan’ın ve diaspora Ermenilerinin ulus inşası sürecinde “öteki” bir halk yaratan ve sonra da bu “öteki”ne karşı Ermenilerin kendilerini savunması gerektiğini ortaya koyan savunmacı bir kimlik geliştirdikleri belirtilmekte ve “öteki” halkın da -tahmin edileceği üzere- Türkler olduğu ifade edilmektedir. Sağ yazısında aynı zamanda Hollanda’da yaşayan Ermeni topluluğu üzerine yapılmış, diğer bulguların yanında, Ermenilerin Türklere karşı savunmacı kimlik geliştirme sürecini ortaya koyan ilginç bir anketi incelemektedir. Sağ’a göre anket, Hollanda’da yaşayan Ermeniler dikkate alındığında, onların kendilerini “yerli” Hollandalılarla değil de, o ülkedeki Türklerle mukayese ettiklerini ortaya koymaktadır.

Maxime Gauin, “Meline Toumani and the Turkic-Armenian Conflict” (“Meline Toumani Ve Türki-Ermeni Uyuşmazlığı”) başlıklı makalesinde, Meline Toumani’nin “There Was and There Was Not: A Journey Through Hate and Possibility in Turkey, Armenia, and Beyond” (Tr. “Bir Vardı, Bir Yoktu: Türkiye, Ermenistan ve Ötesinde Nefret ve Olasılıklar Üzerine Bir Yolculuk”) başlıklı kitabının bilimsellikten uzak bilgiler ile bazı kişilerle yapılan mülakatlardan oluştuğunu, ancak bunlarla birlikte kitabın Kuzey Amerika’daki Ermenilerin geliştirdiği nefret kültürünü anlamak için özel bir kaynak niteliğinde olduğu belirtmektedir.

Aram Andonyan 1920 yılında “The Memoirs of Naim Bey” başlıklı ve içinde Osmanlı İçişleri Bakanı Talat Bey’in (Paşa’nın) Ermenilerin katledilmesini emreden, bazı valilere gönderildiği ileri sürülen, telgraf örneklerinin bulunduğu bir kitap yazmıştı. Bu kitap uzun yıllar Ermeni soykırımının kanıtı olarak gösterilmişti. 1983 yılında iki Türk arşivci, Şinasi Orel ve Süreyya Yüca, “Talat Paşa’ya Atfedilen Telgrafların Gerçek Yüzü” başlıklı bir kitap yayınlayarak Andonyan’ın kitabındaki telgrafların sahte olduğunu kanıtlamışlardır. Bundan sonra Ermeni soykırım iddialarına ilişkin yazı ve kitaplarda Andonyan’ın kitabına yapılan atıflarda büyük azalma görülmüş, hatta bir süre sonra bunlar ortadan kalkmıştır.

Taner Akçam bu yıl yayınladığı “Naim Efendi’nin Hatıratı ve Talat Paşa Telgrafları ve Krikor Gergeryan Arşivi” başlıklı kitabında Andonyan’ın bahsettiği belgelerin gerçek olduğu kanıtlamaya çalışmaktadır.  “An Assessment On Aram Andonian, Naim Efendi And Talat Pasha Telegrams” (“Aram Andonyan, Naim Efendi ve Talat Paşa Telgrafları Üzerine Bir Değerlendirme”) başlıklı Ömer Engin Lütem tarafından hazırlanan makalede ise Akçam’ın bu iddialarının doğru olmadığı ayrıntılı bir şekilde ortaya koyulmaktadır.

Sahte olduğunda şüphe olmayan bazı sözde belgelerin gerçek olduğunu kanıtlamak gibi bir çaba içine girmenin asıl amacı nedir? Son zamanlarda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Bosna Hersek ve Doğu Perinçek kararlarıyla hayli zayıfladığı görülen Ermeni soykırım iddialarına yeniden bir itibar kazandırabilmek amacıyla bazı resmî belgelerin kamuoyuna sunulmasına ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır.  Sahte belgelerin aslında gerçek olduğunu kanıtlamaya çalışan Akçam’ın kitabının da bu amaçla yayınlandığı görülmektedir.

Review of Armenian Studies dergisinin 34’üncü sayısında Osman Gün tarafından kaleme alınan, Jordis Tezel Gorgas’ın “Le mouvement kurde de Turquie en exil: continuités et discontinuités du nationalisme kurde sous le mandat français en Syrie et au Liban (1925-1946)” (Tr. “Türkiye’nin Sürgündeki Kürt Hareketi: Suriye ve Lübnan’daki Fransız Mandası Sırasındaki Kürt Milliyetçiliğinde Devamlılıklar ve Kopukluklar (1925-1946)”) başlıklı kitabının tahlili de yer almaktadır. Bu kitapta da Fransız mandası altındaki Suriye ve Lübnan’da Kürt Hoybun Cemiyeti ile Ermeni Taşnak Partisinin 1925-1946 yılları arasında Türkiye’ye karşı bir Kürt-Ermeni Federasyonu kurmaya çalıştıkları anlatılmaktadır. Günümüzde de Türkiye’yi ortak düşman olarak gören aşırı Kürt milliyetçisi hareketler ile bazı Ermeni gruplar aralarında bir ittifak kurma ve Türkiye’ye ortak hareket etme çabası içinde oldukları bilinmektedir. Jordis Tejel Gorgas’ın kitabı bu çabaların geçmişini ortaya koymak bakımından önem arz etmektedir.

Dergiye abone olmak veya yeni sayı temini için motulun@avim.org.tr adresi ile irtibata geçiniz.

Yurtiçi yıllık abonelik ücreti posta dâhil: 30 TL

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten