REVIEW OF ARMENIAN STUDIES DERGİSİNİN 35'İNCİ SAYISI YAYINLANDI
Paylaş :
PDF İndir :

20.10.2017


Review of Armenians Studies dergisinin yeni yayınlanan 35'inci sayısında 5 makale ve 2 kitap tahlili yer almaktadır.

35’inci sayının ilk  makalesi Ömer Engin Lütem tarafından kaleme alınan "Facts and Comments"tir (Tr. "Olaylar ve Yorumlar”). Bu makale herhangi bir ciddi gelişmenin yaşanmadığı 2017 yılının birinci yarısındaki Türkiye-Ermenistan ilişkilerini irdelemektedir. Makale aynı zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Ermenilerine yönelik mesajını, Türkiye’ye ve başka ülkelerdeki 24 Nisan anma törenlerini ve ABD ve Fransa gibi bazı ülkelerde Ermeni Meselesiyle ilgili gelişimlere değinmektedir.

The Advanced Stage of Russia-Armenia Military Cooperation: The Joint Military Force” (Tr. “Rusya-Ermenistan Askeri İşbirliğinde İleri Aşama: Birleşik Ordu Grubu”) başlıklı makalesinde Ali Asker; Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası Ermenistan’ın bağımsızlığını elde etmesinden bu yana Rusya ve Ermenistan arasındaki yakın askeri işbirliğinin yapısını ve içeriğini incelemektedir. Yazar aynı zamanda bu yakın işbirliğinin son ürünü olan Rusya-Ermenistan Birleşik Ordu Grubu’nu incelemektedir. Asker makalesinde bu işbirliği çerçevesinde seneler içerisinde Rusya’nın Ermenistan’a çok ciddi silah yardımı aktarımı yaptığına işaret etmektedir. Bu silah aktarımı Ermenistan’ın gözünde hayati bir öneme sahiptir, zira Ermenistan kendisini Azerbaycan ve Türkiye karşısında saldırıya açık hissetmektedir. Yazar; Rusya’nın bu işbirliği aracılığıyla yavaş ama emin adımlarla Ermenistan üzerindeki etkisini arttırdığına, Ermenistan’ın egemenliğini tehdit ettiğine ve Ermenistan üzerinden bölgeye gücünü yansıttığına işaret etmektedir.  

Ramila Bahlul Dadashova’nın “The Factors Which Give Ground For The United Nations Security Council To Determine Armenia As An Aggressor State” (Tr. “Ermenistanʼın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Tarafından Saldırgan Devlet Olarak Tespit Edilmesine Zemin Hazırlayan Unsurlar”) başlıklı makalesi Ermenistan’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından ‘saldırgan devlet’ olarak tanımlanması için gerekli unsurlara sahip olduğunu savını ortaya koymakta, ancak buna rağmen Güvenlik Konseyi’nin bugüne kadar Ermenistan’ı bu şekilde tanımladığını ifade etmektedir. Dadashova makalesinde bu savını örneklendirmek adına, saldırgan bir devletin gerçekleştirebileceği fiiller kategorisine giren, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ sorunu bağlamında gerçekleştirdiği fiilleri ana hatlarıyla belirtmektedir. Yazar, Ermenistan’ın saldırgan bir devlet olarak tanımlanmamış olmasının Dağlık Karabağ sorunun devam etmesindeki temel etkenlerden bir tanesi olduğunu belirtmektedir.

The Ethno-Religious Origins Of International Terrorism Perpetrated By Armenian Nationalists (Historical-Cultural Analysis)” (Tr. “Ermeni Milliyetçiler Tarafından Gerçekleştirilen Uluslararası Terörizmin Etno-Dinsel Kökenleri (Tarihi-Kültürel Analiz)”) başlıklı makalesinde Oleg Yuriyevich Kuznetsov Dağlık Karabağ sorunun kuramsal ve algısal yönlerini anlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç için Kuznetsov; Dağlık Karabağ sorununa sebebiyet veren olaylarda Ermeni milletçi oluşumların Azerbaycan’a karşı sergilediği saldırganlıktaki kimlik temelli ve motive edici etkenleri incelemektedir. Yazar; Dağlık Karabağ çatışmasının esasen bir özerlik veya bağımsızlık özlemiyle ortaya çıkmadığını belirtmektedir. Yazara göre daha ziyade bu çatışma; bir bütün olarak Ermeni diasporasının (Ermenistan dahil olmak üzere) diğer ülkelerde siyasi ve askeri anlamda yayılmasını tesis etme çabasının bir ürünüdür.

Ömer Lütfi Taşcıoğlu “An Analysis Of The Montebello Statement Of The Armenian Revolutionary Federation In Light Of The Territorial Claims Of The Armenian Diaspora On Turkey” (Tr. “Ermeni Devrimci Federasyonuʼnun Montebello Bildirisinin Ermeni Diasporasının Türkiye Üzerindeki Bölgesel İddiaları Işığında İncelenmesi”) başlıklı makalesinde, Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaklar) tarafından hazırlanan Montebello Bildirisinin içeriğini ve ortaya koyduğu savları sistematik bir şekilde incelemektedir. Yazar; Montebello Bildirinin zayıf temeller üzerine oturtulduğunu, bu tür beyanatları destekleyen Ermeni diasporası mensuplarının ve Ermenistan’ın herhangi bir yapıcı amaca hizmet etmediklerini ve (uluslararası normlar ve mahkeme kararlı ışığında bakıldığında) kendilerini hukukun karşısında konumlandırdıklarını ortaya koymaktadır.

Hazel Çağan Elbir tarafından hazırlanan birinci kitap tahlili, Brendon J. Cannon tarafından yazılmış olan Legislating Reality And Politicizing History: Contextualizing Armenian Claims Of Genocide (Tr. Gerçeği Yasalaştırma ve Tarihi Siyasileştirme: Ermeni Soykırım İddialarının Çerçevelendirilmesi) başlıklı kitabı incelemektedir. Elbir; kitabın 1915 Olaylarının soykırım olarak tanıtılması için yürütülen Ermenilerin kampanyasının zaman içerisinde nasıl değiştiği ve bu kampanya çerçevesinde Türkiye’ye karşı yapılan suçlamaların içeriği hakkında bilgilendirmek amacında olduğunu vurgulamaktadır. Elbir’in işaret ettiği gibi, Cannon; kimlik oluşumunun Ermenilerin 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması için yürüttüğü kampanyada itici bir etken olduğunun ve hukuki olarak tanımlanmış ‘soykırım’ teriminin kamusal söylemde farklı bir şekilde kullanıldığına vurgu yapmaktadır.

Sean Patrick Smyth tarafından ikinci kitap tahlili Talin Suciyan'ın The Armenians in Modern Turkey: Post-Genocide Society, Politics and History (Tr. Çağdaş Türkiyeʼdeki Ermeniler: Soykırım-Sonrası Toplum, Siyaset ve Tarih) kitabıyla ilgilidir. Smyth’in tahlili bu eserin olumlu yönlerine değinmekle beraber, dikkate alınması gereken bariz hatalara vurgu yapmaktadır. Bu hataların arasında Suciyan’ın Ermeni Devrimci Federasyon’un Nazi Almanyası’yla olan işbirliğindeki rolünü  görünürde masum bir şekilde inkar etme teşebbüsü de bulunmaktadır.

Dergiye abone olmak veya yeni sayı temini için motulun@avim.org.tr adresi ile irtibata geçiniz.

Yurtiçi yıllık abonelik ücreti posta dâhil: 30 TL

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten